Vragen over hoog­pa­thogene vogel­griep en opruim­plicht van (mogelijk) besmette overleden dieren


Indiendatum: 2 feb. 2023

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000332/2023 aan de Commissie
Anja Hazekamp

Hoogpathogene vogelgriep, volgens experts mogelijk voortgekomen uit de intensieve pluimveehouderij[1], vormt een gevaar voor de gezondheid van mens en dier.

De Europese diergezondheidswetgeving en Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 verplichten EU-landen per 21 april 2021 om kadavers van dieren afkomstig uit het wild te verwijderen wanneer vermoed wordt dat zij besmet zijn met een ziekte van categorie A, zoals hoogpathogene vogelgriep.

De Nederlandse regering geeft aan[2] dat in Nederland niet expliciet wettelijk geregeld is wie verantwoordelijk is voor het opruimen van overleden wilde dieren die (mogelijk) zijn doodgegaan aan vogelgriep. Dit wordt in Nederland overgelaten aan de ‘rechthebbende van het terrein’ waar het overleden dier zich bevindt, oftewel aan provincies, gemeenten, natuurorganisaties, waterschappen, boeren en zelfs aan particulieren.

  • 1.Is het in lijn met de Europese diergezondheidswetgeving om het opruimen van mogelijk besmette, overleden dieren - zonder coördinatie op nationaal niveau - over te laten aan provincies, gemeenten, natuurorganisaties, waterschappen, boeren en particulieren?
  • 2.Worden gezondheidsrisico’s op deze manier voldoende uitgesloten, gezien de toenemende dreiging die zoönosen vormen voor de volksgezondheid of is de Commissie voornemens om met richtsnoeren te komen om de risico’s te beperken?
  • 3.Kan de Commissie inzichtelijk maken hoe de overige EU-landen de uitvoering van de opruimplicht geregeld hebben en in hoeverre landen dit nationaal coördineren?

Indiendatum: 2 feb. 2023
Antwoorddatum: 17 mrt. 2023

Antwoord van mevrouw Kyriakides namens de Europese Commissie

17.3.2023

1. Het verzamelen en verwijderen van dode dieren valt onder Verordening (EG) nr. 1069/2009 (de verordening dierlijke bijproducten)[1]. Overeenkomstig artikel 4, lid 4, van die verordening moeten de lidstaten ervoor zorgen dat op hun grondgebied een passende infrastructuur voor het verzamelen, verwijderen en behandelen van dode dieren voorhanden is. De lidstaten beslissen dus over de organisatie van de voor de verordening dierlijke bijproducten verantwoordelijke bevoegde autoriteit en ook welke verantwoordelijkheden de verschillende actoren en exploitanten hebben aangaande het verzamelen, behandelen en verwijderen van dode dieren.

2. Volgens de bovenstaande voorschriften moeten dierlijke bijproducten worden verzameld, vervoerd en verwijderd onder omstandigheden die elk risico voor de volksgezondheid en de diergezondheid voorkomen. De Commissie is niet van plan richtsnoeren op te stellen ter aanvulling van de reeds bestaande regels voor de verwijdering van mogelijk besmette overleden dieren.

Wat betreft de gezondheid en veiligheid van werknemers die overleden dieren moeten opruimen die aan vogelgriep zijn doodgegaan, is bij Richtlijn 89/391/EEG van de Raad[2] bepaald dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers inzake alle met het werk verbonden aspecten. Dat geldt ook voor werknemers op landbouwbedrijven.

3. De Commissie beschikt niet over een overzicht van de manier waarop de lidstaten op nationaal niveau invulling geven aan de verplichting om overleden dieren te verwijderen.

  • [1] Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten) (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1).
  • [2] Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1).


Interessant voor jou

Vragen over het herbevolken van nertsenfokkerijen in Denemarken

Lees verder

Vragen over het gevaar voor de volksgezondheid door pelsdierfokkerijen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer