Vragen over het gevaar voor de volks­ge­zondheid door pels­dier­fok­ke­rijen


Indiendatum: 27 feb. 2023

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000624/2023 aan de Commissie
Anja Hazekamp (The Left), Pär Holmgren (Verts/ALE), Pascal Durand (S&D), Michal Wiezik (Renew), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Maria Noichl (S&D), Margrete Auken (Verts/ALE)

Tijdens de COVID-19-pandemie is gebleken dat pelsdierfokkerijen een bedreiging vormen voor de gezondheid van mens en dier. Het SARS-CoV-2-virus is aangetroffen op ten minste 480 nertsenfokkerijen in 12 landen.

Daarnaast is het hoogpathogene vogelgriepvirus A(H5N1) onlangs op een nertsenfokkerij in Spanje aangetroffen. Wetenschappers vonden overtuigend bewijs dat dit virus tussen nertsen was overgedragen en dat ten minste één van de geïdentificeerde varianten wijst op de overdracht van zoogdieren op zoogdieren[1].

Virologen hebben hun ernstige bezorgdheid uitgesproken dat, gezien de huidige prevalentie van het virus in vogelpopulaties, H5N1 zou kunnen worden overgedragen op intensief gehouden nertsen elders, waardoor een mechanisme wordt gecreëerd voor een toekomstige vogelgrieppandemie.

1. Welke maatregelen heeft de Commissie genomen om ervoor te zorgen dat de lidstaten adequate (bioveiligheids)maatregelen nemen om de verspreiding van H5N1 en SARS-CoV-2 onder dieren in pelsdierfokkerijen te voorkomen?

2. Overweegt de Commissie om in het kader van haar herziening van de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn een verbod op de pelsdierfokkerij in te voeren, gezien de bedreiging die pelsdierfokkerijen vormen voor de gezondheid van mens en dier en de ernstige negatieve gevolgen die deze fokkerijen hebben voor het dierenwelzijn?

  • [1] Montserrat, A. et al., “Highly pathogenic avian influenza A(H5N1) virus infection in farmed minks, Spain, October 2022”, Eurosurveillance, Vol. 28, Nr 3, 2023: https://doi.org/10.2807/1560-7....

Indiendatum: 27 feb. 2023
Antwoorddatum: 11 apr. 2023

Antwoord van mevrouw Kyriakides namens de Europese Commissie

11.4.2023

De Commissie houdt de ontwikkeling van het SARS CoV-2-virus en van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) bij mensen en dieren nauwlettend in het oog. De situatie wordt in het Permanent Comité[1] regelmatig met de lidstaten geëvalueerd.

Wat SARS-CoV-2 en HPAI in nertsenfokkerijen betreft, beoordelen de lidstaten de lokale gezondheidsrisico’s en treffen zij maatregelen in overeenstemming met de epidemiologische situatie en de door het Europees Centrum voor ziektepreventie en ‐bestrijding (ECDC)[2] en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)[3] uitgevoerde SARS-CoV-2-risicobeoordelingen, en met de gezamenlijke beoordeling van de HPAI-situatie door de EFSA, het ECDC en de Europese referentielaboratoria[4], die regelmatig wordt gepubliceerd.

In al deze beoordelingen wordt ingegaan op de risico’s bij contacten tussen mens en dier. De Commissie overweegt nieuwe specifieke bioveiligheidsmaatregelen in te voeren met betrekking tot het voederen van pelsdieren om met name het HPAI-risico verder te beperken.

Pelsdierfokkerij is in de EU toegestaan, met inachtneming van bepaalde voorschriften van Richtlijn 98/58/EG van de Raad[5] en Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad[6]. De mogelijke actualisering van de huidige voorschriften maakt deel uit van de herziening van de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn. In de lopende effectbeoordeling worden verschillende opties onderzocht.

Interessant voor jou

Vragen over hoogpathogene vogelgriep en opruimplicht van (mogelijk) besmette overleden dieren

Lees verder

Vragen over het gevaar voor de volksgezondheid door pelsdierfokkerijen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer