Vragen over het herbe­volken van nert­sen­fok­ke­rijen in Dene­marken


Indiendatum: 16 dec. 2022

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp


In verschillende lidstaten is het fokken van nertsen voor bont de afgelopen jaren opgeschort of definitief gestopt, nadat op nertsenfokkerijen werd vastgesteld dat gehouden nertsen besmet waren geraakt met het COVID19-virus en de bontindustrie grote risico's tot gevolg heeft voor de gezondheid van mensen en dieren.

Vanaf 1 januari 2023 is nertsenfokkerij echter opnieuw toegestaan in Denemarken, waarvoor tienduizend nertsen per schip vanuit IJsland onderweg zouden zijn naar Denemarken om een nieuw fokprogramma op te starten [1].

  1. Kan de Commissie bevestigen hoeveel nertsen er vanuit IJsland, en eventueel andere landen, vervoerd worden naar Denemarken in het kader van het nieuwe fokprogramma?
  2. Vindt de Commissie het verstandig om het intensief houden van niet-gedomesticeerde dieren, waarbij duizenden dieren op onnatuurlijke wijze in kleine draadgazen kooien dicht bij elkaar worden gehouden onder chronisch stressvolle omstandigheden, voort te zetten, wetende dat dit risico's inhoudt voor het welzijn en de ziektegevoeligheid van mensen en dieren?
  3. Is de Commissie bereid de Deense regering te wijzen op de grote weerstand die tegen de bontindustrie bestaat, zoals wordt aangetoond in het Europees burgerinitiatief 'Fur Free Europe' dat vraagt om bontfokkerijen en de verkoop van bontproducten in de EU te verbieden [2]?

[1] https://www.icelandreview.com/news/danish-breeders-to-import-icelandic-mink/
[2] https://www.eurogroupforanimals.org/fur-free-europe

Indiendatum: 16 dec. 2022
Antwoorddatum: 27 jan. 2023

Antwoord van mevrouw Kyriakides
namens de Europese Commissie

De Commissie houdt de ontwikkeling van het severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) bij mensen en dieren nauwlettend in het oog. De situatie wordt in het Permanent Comité[1] regelmatig met de lidstaten geëvalueerd. De invoer van nertsen in iedere lidstaat is onderworpen aan de relevante EU-wetgeving (bv. de diergezondheidswetgeving[2]) en aan nationale wetgeving. De Commissie heeft geen informatie over de toekomstige invoer van nertsen in de EU.

De Commissie is van mening dat de lidstaten lokale gezondheidsrisico’s moeten beoordelen op basis van hun eigen epidemiologische situatie en met inachtneming van de snelle risicobeoordeling van het Europees Centrum voor ziektepreventie en ‐bestrijding (ECDC)[3] en een wetenschappelijke beoordeling van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)[4]. In beide beoordelingen wordt ingegaan op de risico’s van SARS-CoV-2 bij contacten tussen mens en dier.

Het fokken van dieren voor bont is in de EU toegestaan met inachtneming van bepaalde voorschriften uit Richtlijn 98/58/EG[5] van de Raad en Verordening (EG) nr. 1099/2009[6] van de Raad. De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de naleving van die voorschriften ligt bij de lidstaten.

In juli 2021 heeft de Commissie een aanvangseffectbeoordeling[7] gepubliceerd, waarin de overwogen beleidsopties voor de herziening van de wetgeving inzake dierenwelzijn in het kader van de „van boer tot bord”-strategie werden voorgesteld. Voor pelsdieren zal in de effectbeoordeling worden ingegaan op „het gebrek aan voldoende specifieke, geactualiseerde en gedetailleerde voorschriften” en aan „de onvervulde verwachtingen bij sommige burgers en consumenten met betrekking tot de bescherming van dieren”. Een van de beleidsopties behelst de vaststelling van „nieuwe voorschriften voor het houden van pelsdieren om de dierenwelzijnsomstandigheden te verbeteren in het licht van nieuwe wetenschappelijke gegevens en met het oog op een betere handhaving”.

Zodra het burgerinitiatief „Bontvrij Europa”[8] naar behoren is ingediend, zal de Commissie dit in overweging nemen en erop reageren, zoals bepaald in de relevante EU-wetgeving.

[1] Het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders; zie de rubriek „Diergezondheid en dierenwelzijn”: https://food.ec.europa.eu/hori...

[2] Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1).

[3] Europees Centrum voor ziektepreventie en ‐bestrijding (ECDC): „Detection of new SARS-CoV-2 variants related to mink — 12 November 2020”. ECDC, Stockholm, 2020.

[4] Europese Autoriteit voor voedselveiligheid: Wetenschappelijk verslag „Monitoring of SARS-CoV-2 infection in mustelids”. DOI 10.2903/j.efsa.2021.6459.

[5] https://eur-lex.europa.eu/lega...

[6] Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden (PB L 303 van 18.11.2009, blz. 1).

[7] https://ec.europa.eu/info/law/...

[8] https://ec.europa.eu/commissio...

Interessant voor jou

Vragen over het standpunt van de Commissie over het verbod op visserij met levend aas

Lees verder

Vragen over hoogpathogene vogelgriep en opruimplicht van (mogelijk) besmette overleden dieren

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer