Vragen over het standpunt van de Commissie over het verbod op visserij met levend aas


Indiendatum: 14 nov. 2022

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003701/2022 aan de Commissie
Anja Hazekamp

Tijdens de raadpleging die begin 2022 in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa heeft plaatsgevonden[1], hebben burgers de Europese Unie verzocht een verbod in te stellen op visserij met levend aas.

Bij deze wrede visserijpraktijk wordt een levend gewerveld dier, gewoonlijk een vis, als aas gebruikt. Deze vissen lijden op onaanvaardbare wijze tijdens de kweek, het vervoer om ze in de handel te brengen en het gebruik ervan als aas. Bovendien brengt deze techniek milieurisico’s met zich mee, met name de verspreiding van ziekten en van zogeheten invasieve soorten.

Verscheidene Europese landen hebben deze praktijk reeds verboden, zoals Duitsland, Oostenrijk (in de meeste deelstaten), Schotland, Ierland (in zoet water) en Zwitserland. In Frankrijk pleiten steden voor een verbod op deze praktijk. Dit is onder meer het geval in Parijs, Saint-Étienne en de metropool Grenoble.

1. Is de Commissie van plan een verbod in te stellen op visserij met levend aas, gezien de milieu-uitdagingen en de problemen in verband met dierenleed?

2. Kan de Commissie, gezien het feit dat vis die als levend aas wordt gebruikt afkomstig kan zijn van een kwekerij, een verbod instellen op het kweken van dieren met het oog op gebruik als levend aas?

3. Overweegt de Commissie tot slot om een verbod in te stellen op de verkoop van dieren die bestemd zijn voor gebruik als levend aas?

[1] https://futureu.europa.eu/en/p...

Indiendatum: 14 nov. 2022
Antwoorddatum: 10 jan. 2023

Antwoord van de heer Sinkevičius namens de Europese Commissie

In de commerciële visserij in de EU wordt als levend aas momenteel voornamelijk ansjovis in de Golf van Biskaje of zandspiering ingezet voor de visserij op respectievelijk tonijn of zeebaars. Beide soorten worden duurzaam beheerd in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid volgens wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee.

Aquacultuuractiviteiten en het gebruik van levend aas moeten ook voldoen aan de kaderrichtlijn water[1] en de habitatrichtlijn[2], die het rechtskader vormen voor het duurzame beheer van zoetwater- en kustwaterlichamen en hun habitats.

De huidige EU-wetgeving inzake dierenwelzijn[3] bevat algemene bepalingen ter bescherming van dieren die voor landbouwdoeleinden worden gehouden. Deze bepalingen zijn niet specifiek voor vis en zijn niet van toepassing op in het wild levende dieren. De Commissie zal deze wetgeving herzien, zoals beschreven in de “van boer tot bord”-strategie. In juli 2021 is een routekaart voor de aanvangseffectbeoordeling gepubliceerd[4]. De in deze routekaart beoogde opties hebben geen betrekking op in het wild levende dieren[5]. In de indicatieve routekaart voor de wetenschappelijke output van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid op het gebied van dierenwelzijn 2023-2030 is echter kweekvis opgenomen.

Voor gekweekte soorten moeten de lidstaten er op grond van Verordening (EG) nr. 708/2007[6] ook voor zorgen dat alle passende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de verspreiding van deze soorten in het wild nadelige gevolgen heeft voor de biodiversiteit.

Daarnaast zijn de diergezondheidsvoorschriften voor de verplaatsing binnen de Unie van bepaalde waterdieren die bestemd zijn om als levend visaas te worden gebruikt, vastgesteld in artikel 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/990 van de Commissie[7].

Gezien de huidige maatregelen is de Commissie niet voornemens om gekweekte dieren te verbieden voor de visserij met levend aas of om het gebruik van levend aas te verbieden.


[1] Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.

[2] Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

[3] Richtlijn 98/58/EG van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren.

[4] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12950-Dierenwelzijn-herziening-EU-wetgeving_nl

[5] Een openbare raadpleging om input te leveren voor dit proces voor de herziening van de wetgeving inzake dierenwelzijn is op 21 januari 2022 afgesloten.

[6] Verordening (EG) nr. 708/2007 van 11 juni 2007 inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur.

[7] Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/990 van de Commissie van 28 april 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de diergezondheids- en certificeringsvoorschriften voor verplaatsingen binnen de Unie van waterdieren en producten van dierlijke oorsprong van waterdieren (PB L 221 van 10.7.2020, blz. 42).

Interessant voor jou

Vragen over het instellen van een Europawijd importverbod op kangoeroevlees- en kangoeroeproducten wegens ernstig dierenleed tijdens de kangoeroejacht

Lees verder

Vragen over het herbevolken van nertsenfokkerijen in Denemarken

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer