Vragen over het instellen van een Euro­pawijd import­verbod op kangoer­oe­vlees- en kangoe­roep­ro­ducten wegens ernstig dierenleed tijdens de kangoe­roe­jacht


Indiendatum: 24 okt. 2022

Petitie 0388/2022 van World Animal Protection ingediend op 24-10-2022, pleit voor het instellen van een EU-verbod op de import van vlees, leer en alle andere producten afkomstig van kangoeroes, op grond van ernstig dierenleed, soortenconservatie en volksgezondheid.

Een parlementaire enquete [1] uitgevoerd door New South Wales bevestigen onder meer dat:
- meldingen van wreedheden tegenover kangoeroes niet worden opgevolgd
- veel kangoeroes niet gedood worden door een enkel hoofdschot, maar van grote afstand worden geraakt, wat leidt tot ernstig dierenleed.
- het doden van gezonde baby-kangoeroes onlosmakelijk verboden is met de realiteit van de kangoeroe-industrie en als shockerend wordt ervaren door een groot deel van de bevolking.
- de kangoeroejacht dierenleed toebrengt aan individuele dieren en aan kuddes als geheel;

Grote bedrijven stopten na deze bevindingen de verkoop van kangoeroeproducten [2] en diverse dierenbeschermingsorganisaties riepen de Commissie op om de import van kangoeroeproducten te stoppen [3].

1. Erkent de Europese Commissie dat de kangoeroejacht onethisch is en ernstig dierenleed met zich meebrengt?

2. Waarom is er nog geen verbod ingesteld op de import van kangoeroeproducten?

In het geval van de zeehondenjacht is in 2009 besloten tot een handelsverbod.

3. Wat zijn de afwegingen van de Commissie om in dit geval geen actie te ondernemen?

[1] https://www.parliament.nsw.gov.au/lcdocs/inquiries/2707/Report%20No%2011%20-%20PC7%20-%20Health%20and%20wellbeing%20of%20kangaroos%20and%20other%20macropods%20in%20NSW.pdf

[2] https://nos.nl/artikel/2406185-bol-com-stopt-met-verkoop-van-kangoeroeproducten-zoals-hondenvoer

[3] https://www.eurogroupforanimals.org/files/eurogroupforanimals/2021-10/Joint_letter_on_kangaroo_imports_and_NSW_inquiry_report_%282%29.pdf

Indiendatum: 24 okt. 2022
Antwoorddatum: 6 jan. 2023

Antwoord van de heer Sinkevičius namens de Europese Commissie.

Het EU-invoercertificaat voor kangoeroevlees in Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 van de Commissie[1] omvat geen bepalingen inzake dierenwelzijn. Geen van de vier kangoeroesoorten in Australië is opgenomen in de lijst van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) of in Verordening (EG) nr. 338/97[2].

Naar aanleiding van de aantijgingen van niet-gouvernementele organisaties heeft de Commissie contact gehad met de Australische autoriteiten over het doden van kangoeroes. Op 17 februari 2022 hebben de Australische autoriteiten de Commissie per brief geïnformeerd over hun inspanningen om onnodig lijden bij het doden van de dieren te voorkomen, waaronder een alomvattend rechtskader en toezicht met toegestane quota voor het doden van kangoeroes door professionele jagers overeenkomstig specifieke richtsnoeren en gedragscodes. In hun brief delen de Australische autoriteiten ook mee dat hun beheersplan ter voorkoming van een overpopulatie van kangoeroes en ter bescherming van het ecosysteem en de biodiversiteit ook zal worden uitgevoerd bij een invoerverbod van de EU.

In het licht van het bestaande rechtskader dat van toepassing is op de invoer van kangoeroevlees en ‑producten uit Australië, is er geen bewijs dat niet aan de invoervoorschriften van de EU wordt voldaan. Daarom kan de Commissie deze invoer niet verbieden.


[1] Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 van de Commissie van 16 december 2020 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van de Verordeningen (EU) 2016/429 en (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft modellen van diergezondheidscertificaten, modellen van officiële certificaten en modellen van diergezondheids-/officiële certificaten, voor de binnenkomst in de Unie en verplaatsingen binnen de Unie van zendingen van bepaalde categorieën dieren en goederen, en officiële certificering met betrekking tot dergelijke certificaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 599/2004, Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 636/2014 en (EU) 2019/628, Richtlijn 98/68/EG en de Beschikkingen 2000/572/EG, 2003/779/EG en 2007/240/EG (PB L 442 van 30.12.2020, blz. 1).

[2] Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1).

Interessant voor jou

Vragen over de vervanging van de giftigste bestrijdingsmiddelen door veiligere alternatieven

Lees verder

Vragen over het standpunt van de Commissie over het verbod op visserij met levend aas

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer