Vragen over het meest recente advies van de Europese Auto­riteit voor voed­sel­vei­ligheid inzake het voed­sel­ad­ditief E 171 (titaan­di­oxide)


Indiendatum: 31 mei 2021

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002858/2021

aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Maria Arena (S&D), Martin Hojsík (Renew), Mick Wallace (The Left), Anja Hazekamp (The Left)

Betreft: Meest recente advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid inzake het voedseladditief E 171 (titaandioxide)

Naar aanleiding van de publicatie van het meest recente advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid inzake het voedseladditief E 171 (titaandioxide), waarin wordt geconcludeerd dat de stof niet langer als veilig voor gebruik in levensmiddelen kan worden beschouwd, heeft de Europese commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid aangekondigd dat de Commissie een EU-verbod op deze stof zal voorstellen. Kan de Commissie antwoorden op de volgende vragen:

1. Wanneer zal dit voorstel worden gepubliceerd en wanneer gaan de besprekingen over het voorstel in het specifieke Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders van start?

2. Wat is het verwachte tijdschema voor de bespreking en goedkeuring van het voorstel, aangezien het van belang is het verbod zo snel mogelijk in te voeren om de gezondheid en veiligheid van de mensen in de EU voorop te stellen?

3. Is de Commissie van plan een beperking van E 171 tot gebruik voor niet-voedingsdoeleinden te overwegen, met inbegrip van geneesmiddelen en cosmetica?

Indiendatum: 31 mei 2021
Antwoorddatum: 4 aug. 2021

NLE-002858/2021 Antwoord van mevrouw Kyriakides namens de Europese Commissie

(4.8.2021)

Gezien de resultaten van de meest recente beoordeling van de veiligheid van het levensmiddelenadditief titaandioxide (E171) door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), die op 6 mei 2021 is gepubliceerd[1], acht de Commissie het noodzakelijk het gebruik van E171 in levensmiddelen te verbieden.

Daarom is de Commissie reeds begonnen met haar voorbereidende werkzaamheden en de besprekingen met het Permanent Comité in verband met een voorstel om het gebruik van E171 in levensmiddelen te verbieden, dat in de tweede helft van 2021 aan dat comité ter stemming zal worden voorgelegd.

De goedkeuring van dit initiatief, waarvoor de regelgevingsprocedure met toetsing geldt, zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden.

Wat titaandioxide in geneesmiddelen betreft, heeft de Commissie het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) verzocht uiterlijk in september 2021 een wetenschappelijke analyse te verstrekken over de technische functie van titaandioxide in geneesmiddelen, de haalbaarheid van alternatieven en mogelijke termijnen. Op basis van de analyse van het EMA zullen risicobeheersmaatregelen worden genomen.

In cosmetica is titaandioxide (E171) toegelaten als kleurstof en als uv-filter (zonnebrandmiddel), zowel in de vorm van nanomateriaal als in de vorm van niet-nanomateriaal. De Commissie heeft onlangs het gebruik van titaandioxide in cosmetische producten beperkt en specifiek aandacht besteed aan de bezorgdheid over blootstelling door inademing. Niettemin zal de Commissie het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV) verzoeken het gebruik van titaandioxide voor cosmetica opnieuw te evalueren in het licht van het advies van de EFSA, teneinde mogelijke regelgevende maatregelen te treffen.


[1] Wetenschappelijk advies van de EFSA over de veiligheidsbeoordeling van titaandioxide (E171) als levensmiddelenadditief; https://www.efsa.europa.eu/en/...

Interessant voor jou

Vragen over de schendingen van Unie-wetgeving bij (online) verkoop van gezelschapsdieren en de hieraan gekoppelde risico's voor mensen en dieren

Lees verder

Vragen over de actualisering van de informatievereisten voor hormoonontregelende stoffen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer