Vragen over de actu­a­li­sering van de infor­ma­tie­ve­r­eisten voor hormoon­ont­re­ge­lende stoffen


Indiendatum: 7 jun. 2021

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002993/2021

aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Maria Arena (S&D), Anja Hazekamp (The Left), Martin Hojsík (Renew), Frédérique Ries (Renew), Cindy Franssen (PPE), Sven Giegold (Verts/ALE)

Betreft: Actualisering van de informatievereisten voor hormoonontregelende stoffen

Overeenkomstig haar toezeggingen in het kader van de Strategie voor duurzame chemische stoffen is de Commissie begonnen met het proces van actualisering van de informatievereisten voor de identificatie van hormoonontregelende stoffen als bedoeld in de REACH-verordening (registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen). Wij hebben begrepen dat de Commissie, naast het deskundig advies dat zij via de subgroep Hormoonontregelende stoffen van CARACAL (bevoegde autoriteiten voor REACH en CLP (indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels)) heeft ingewonnen, recent een kosten-batenanalyse heeft laten uitvoeren, die bedoeld is als basis voor een toekomstige effectbeoordeling. Kan de Commissie antwoorden op de volgende vragen:

1. Hoe rechtvaardigt zij het laten uitvoeren van een kosten-batenanalyse in het licht van de uitspraak van het Hof van Justitie in zaak T-521/14, waarin wordt gesteld dat economische overwegingen irrelevant zijn voor de identificatie van hormoonontregelende stoffen?

2. Wordt bij een dergelijke analyse uitsluitend beoordeeld op welke wijze de informatievereisten het best kunnen worden geactualiseerd om aan de wetenschappelijke behoeften te voldoen, en niet of deze überhaupt actualisering behoeven?

3. Hoe gaat zij ervoor zorgen dat economische overwegingen geen ongeëigende rol spelen bij het bepalen van de informatievereisten die vanuit wetenschappelijk oogpunt noodzakelijk zijn voor een goede identificatie van hormoonontregelende stoffen? Wanneer moet deze analyse afgerond zijn en wanneer zal zij openbaar worden gemaakt?

Indiendatum: 7 jun. 2021
Antwoorddatum: 5 aug. 2021

NL

E-002993/2021

Antwoord van de heer Sinkevičius

namens de Europese Commissie

(5.8.2021)

In de strategie voor duurzame chemische stoffen[1] heeft de Commissie zich ertoe verbonden de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 (Reach)[2] te wijzigen en de informatievereisten te actualiseren teneinde de identificatie van hormoonontregelende stoffen mogelijk te maken.

Doel van de door de Commissie gestarte studie is de effectbeoordeling voor de herziening van Reach te ondersteunen en de verschillende beschikbare opties voor het actualiseren van de Reach-bijlagen voor hormoonontregeling te evalueren en te vergelijken, met inbegrip van twee opties die tijdens vergaderingen van de bevoegde autoriteiten voor Reach en CLP (“Classification, Labelling and Packaging”) zijn gepresenteerd. Overeenkomstig de richtsnoeren van de Commissie inzake betere regelgeving[3] is het belangrijk om alle effecten van elke optie te beoordelen, met inbegrip van de voordelen voor de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu, de economische kosten en andere sociale effecten.

In zaak T-521/14 werd ingegaan op de verplichting van de Commissie uit hoofde van de biocidenverordening[4] om gedelegeerde handelingen vast te stellen tot vaststelling van criteria voor de vaststelling van hormoonontregelende eigenschappen. De juridische situatie is anders bij Reach, aangezien de Commissie niet verplicht is de informatievereisten inzake hormoonontregelaars bij te werken.

Met name is de registratieprocedure in Reach gebaseerd op een gefaseerde aanpak, afhankelijk van de omvang van de productie of invoer van een stof. Een dergelijke aanpak moet worden gevolgd bij de ontwikkeling van de opties.

Tegelijkertijd moeten de voorschriften voor het genereren van informatie over hormoonontregelende eigenschappen passend en alomvattend zijn om die eigenschappen te bepalen, teneinde een hoog beschermingsniveau te waarborgen.

De studie zal de nodige gegevens opleveren om de Commissie in staat te stellen te beslissen wat de beste aanpak is om de Reach-bijlagen wat betreft hormoonontregeling bij te werken[5].


[1] https://ec.europa.eu/environme...

[2] Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).

[3] https://ec.europa.eu/info/law/...

[4] Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1).

[5] De conclusies van de studie zijn gepland voor maart 2022 en zullen openbaar worden gemaakt.

Interessant voor jou

Vragen over het meest recente advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid inzake het voedseladditief E 171 (titaandioxide)

Lees verder

Mondelinge vraag over de plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer