Vragen over de schen­dingen van Unie-wetgeving bij (online) verkoop van gezel­schaps­dieren en de hieraan gekop­pelde risico's voor mensen en dieren


Indiendatum: 7 mei 2021

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002453/2021

aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Anja Hazekamp (The Left), Martin Hojsík (Renew)

Betreft: Schendingen van Unie-wetgeving bij (online) verkoop van gezelschapsdieren en de hieraan gekoppelde risico’s voor mensen en dieren.

Uit onderzoek van House of Animals blijkt dat vele dieren getransporteerd worden met vervalste paspoorten, te jong bij de moeder worden weggehaald en niet gevaccineerd zijn tegen ziektes zoals rabiës[1]. Nationale handhavingsdiensten, waaronder de Nederlandse NVWA, blijken -zelfs bij attendering op onwettige feiten- niet op te treden tegen vervalsing van paspoorten en valse verklaringen van vaccinatie tegen rabiës.[2]

De NVWA verklaart tegenover HoA tevens geen vervolgactie te ondernemen als een niet-gevaccineerde puppy uit een "laag-risicoland" komt.

1. Deelt de Commissie de mening dat er risico’s voor volksgezondheid en dierenwelzijn ontstaan door gebrekkige handhaving van Verordening (EU) nr. 576/2013 en EU-Richtlijn 92/65/EEC en het niet garanderen door lidstaten van de wettelijke verplichting om honden, katten en fretten te vaccineren tegen rabiës?

2. In welke lidstaten voorziet de Commissie in 2021 en 2022 controles op de naleving van Verordening (EU) nr. 576/2013 en welke acties zal de Commissie ondernemen tegen de gebrekkige handhaving en storingen in de controlesystemen van de lidstaten?

3. De Digital Services Act is bedoeld om consumenten en hun grondrechten online beter te beschermen; hoe zal de Commissie deze wetgeving gebruiken om online-advertenties met gezelschapsdieren beter te controleren, traceerbaarheid van handelaars te vergroten en niet-geverifieerde advertenties te verbieden?


[1] Broodfokhandel - House of Animals

[2] NVWA legt malafide puppyhandel geen strobreed in de weg - House of Animals

Indiendatum: 7 mei 2021
Antwoorddatum: 3 aug. 2021

NL

E-002453/2021

Antwoord van mevrouw Kyriakides

namens de Europese Commissie

(3.8.2021)

1. De Commissie is het ermee eens dat er risico’s zijn voor de volksgezondheid, met name rabiës, evenals voor het dierenwelzijn indien de genoemde wetgeving niet wordt nageleefd. Dit risico hangt af van een aantal risicofactoren, waaronder de gezondheidssituatie in de regio waaruit het dier afkomstig is. Rabiës is bijna uitgeroeid in de EU.

2. De Commissie wil benadrukken dat officiële controles op verplaatsingen van puppy’s tot de verantwoordelijkheid van de lidstaten behoren, evenals de maatregelen die in geval van een gebrek aan handhaving moeten worden genomen. De door het geachte Parlementslid genoemde voorbeelden van illegale verplaatsingen kunnen als fraude in plaats van als niet-naleving worden beschouwd[1]. Onderzoek naar deze gevallen valt onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten. In dit stadium heeft de Commissie geen plannen voor audits in verband met Verordening (EU) nr. 576/2013[2] in de lidstaten.

3. In de voorgestelde wet inzake digitale diensten[3] zijn middelen voor alle actoren in het online-ecosysteem vastgesteld om illegale inhoud, zoals gedefinieerd in nationale of EU-wetgeving, te bestrijden. Alle handel in of reclame voor huisdieren die in nationale of EU-wetgeving als illegaal worden aangemerkt, valt onder de bepalingen van de wet inzake digitale diensten. De wet inzake digitale diensten zal de traceerbaarheid van handelaren die actief zijn op de onlinemarktplaatsen verder waarborgen en de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten verbeteren om ervoor te zorgen dat de EU-regels in de onlineomgeving worden gehandhaafd.


[1] https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-02/reg-com_ahw_20201214_pres_ill-mov-pet_eur.pdf

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&from=EN

[3] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_nl

Interessant voor jou

Vragen over Gulf Livestock 2 en de niet-naleving door dit vrachtschip van de wetgeving inzake het vervoer van levende dieren

Lees verder

Vragen over het meest recente advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid inzake het voedseladditief E 171 (titaandioxide)

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer