Vragen over het mandaat voor onder­han­de­lingen met de VS en risi­co­be­oor­deling van ggo's


Indiendatum: 30 jun. 2020

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003852/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Tilly Metz (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Günther Sidl (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Benoît Biteau (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

In de afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat het fundamentele verschil tussen de benadering van de EU (voorzorgsbeginsel) en die van de VS (aansprakelijkheid van producenten) ten aanzien van de milieu- en gezondheidsrisico’s een rechtstreeks en soms verwoestend effect heeft op het menselijk welzijn en de milieu-integriteit. Derhalve zijn wij bezorgd over de mogelijke uitholling van het voorzorgsbeginsel, indien de goedkeuringsprocedure voor in de EU ingevoerde genetisch gemanipuleerde organismen wordt versneld als onderdeel van een handelsovereenkomst met de Verenigde Staten. Zelfs nu dekt de risicobeoordeling van ggo’s in de EU niet alle mogelijke uitwerkingen, met name op de lange termijn. Een verdere afzwakking van de procedure zou onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van de EU-burgers en ons milieu met zich meebrengen.

Het Europees Parlement heeft derhalve het recht het volgende te vernemen:

1. op basis van welk mandaat worden de handelsonderhandelingen tussen de EU en de VS gevoerd?

2. Is het waar dat de gemakkelijkere invoer van genetisch gemanipuleerde organismen deel uitmaakt van deze onderhandelingen?

3. De Commissie heeft verklaard dat de EU en de VS regelmatige dialogen over beleid inzake biotechnologie voeren om informatie uit te wisselen en samenwerking te bevorderen. Kan de Commissie nader toelichten welke bijeenkomsten in dit verband reeds hebben plaatsgevonden of nog zullen plaatsvinden, en welke vorm en inhoud deze bijeenkomsten hebben?

Indiendatum: 30 jun. 2020
Antwoorddatum: 25 aug. 2020

Antwoord van de heer Hogan
namens de Europese Commissie

In alle onderhandelingen over een handelsovereenkomst met de Verenigde Staten (VS) volgt de Commissie haar onderhandelingsrichtsnoeren. Nadat het Europees Parlement op 13 maart 2019 besloot in dit verband geen standpunt in te nemen, heeft de Raad op 15 april 2019 de Commissie groen licht gegeven om met de VS te onderhandelen over a) een handelsovereenkomst die beperkt is tot de afschaffing van douanerechten op industriegoederen, dus niet op landbouwproducten zoals genetisch gemodificeerde producten[1]; en b) een overeenkomst betreffende conformiteitsbeoordeling, die tot doel heeft niet-tarifaire belemmeringen weg te nemen door het voor ondernemingen gemakkelijker te maken om aan te tonen dat hun producten voldoen aan de technische eisen, zowel in de EU als in de VS, waarbij een hoog beschermingsniveau in de EU wordt gehandhaafd[2]. Deze besluiten gingen vergezeld van twee onderhandelingsrichtsnoeren[3], waarin de Commissie werd gevraagd ten volle rekening te houden met specifieke gevoeligheden voor bepaalde goederen. In de besluiten wordt tevens verduidelijkt dat de onderhandelingsrichtsnoeren voor het Trans-Atlantisch Partnerschap voor handel en investeringen inmiddels achterhaald zijn.

Sinds 2008 vindt jaarlijks een technische dialoog tussen de EU en de VS over plantenbiotechnologie plaats. Dit gebeurt naar aanleiding van een uitspraak van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in 2003, waarin de WTO stelde dat de EU de overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen schond doordat bepaalde maatregelen inzake de goedkeuring en het in de handel brengen van biotechnologische producten, zowel op het niveau van de EU als van de lidstaten, niet in overeenstemming waren met die overeenkomst. Deze technische besprekingen mogen niet worden verward met onderhandelingen. In de gesprekken met de VS over samenwerking op regelgevingsgebied maakt de Commissie duidelijk dat de EU haar voedselveiligheidsnormen niet zal verlagen en dat de sanitaire en fytosanitaire wetgeving van de EU volledig van toepassing blijft.

[1] https://www.consilium.europa.e...

[2] https://www.consilium.europa.e...

[3] https://www.consilium.europa.e... en https://www.consilium.europa.e...

Interessant voor jou

Vragen over de uitsluiting van maatregelen op het gebied van vlees en zuivelproducten van het definitieve stappenplan voor de “van boer tot bord”-strategie

Lees verder

Vragen over de hernieuwde verlening van de exploitatievergunning van het Laboratorium voor Farmacologie en Toxicologie (LPT) in Nedersaksen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer