Vragen over de hernieuwde verlening van de exploi­ta­tie­ver­gunning van het Labo­ra­torium voor Farma­co­logie en Toxi­co­logie (LPT) in Neders­aksen


Indiendatum: 21 sep. 2020

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-005148/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Tilly Metz (Verts/ALE), Sylwia Spurek (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Jytte Guteland (S&D), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Manuela Ripa (Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Sirpa Pietikäinen (PPE)

In januari 2020 werd de exploitatievergunning van het Laboratorium voor Farmacologie en Toxicologie (LPT) in Nedersaksen (Duitsland) door de autoriteiten ingetrokken wegens de onverantwoordelijke activiteiten van de exploitanten en de onhoudbare omstandigheden waarin de dieren werden gehouden. In augustus 2020 werd op basis van een uitspraak van de hoogste bestuursrechter van Hamburg opnieuw een exploitatievergunning verleend aan het LPT in Hamburg-Neugraben.

Toen voor het eerst melding werd gedaan over de situatie bij het LPT, uitte de Commissie haar bezorgdheid en vroeg zij om opheldering over de stappen die de Duitse autoriteiten voornemens waren te ondernemen(1). Kennelijk heeft de Commissie nog geen besluit genomen over de volgende stappen in de procedure(2).

1. Zal de Commissie, in het licht van de lopende inbreukprocedure tegen Duitsland wegens niet-naleving, ervoor zorgen dat de praktijken van het LPT in overeenstemming zijn met Richtlijn 2010/63/EU? Zo ja, hoe?

2. Wanneer kunnen we besluiten over deze inbreukprocedure verwachten?

3. Hoe denkt de Commissie dergelijke flagrante schendingen van Richtlijn 2010/63/EU in de toekomst te voorkomen? Is zij bijvoorbeeld van plan om toezicht of aanvullende eisen voor inspecties in te voeren overeenkomstig artikel 34 van de richtlijn?


(1)Antwoord op schriftelijke vraag P-004125/2019, op 12 februari 2020 gegeven door commissaris Sinkevičius namens de Commissie.
(2)Antwoord op schriftelijke vraag E-002597/2020, op 9 juli 2020 gegeven door commissaris Sinkevičius namens de Commissie.
(3)Deze vraag wordt ondersteund door een ander lid dan de stellers van de vraag: Eleonora Evi (NI)