Vragen over de uitsluiting van maat­re­gelen op het gebied van vlees en zuivel­pro­ducten van het defi­ni­tieve stap­penplan voor de “van boer tot bord”-strategie


Indiendatum: 8 jun. 2020

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003419/2020
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Michal Wiezik (PPE), Sylwia Spurek (S&D), Maria Noichl (S&D), Petra De Sutter (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Sarah Wiener (Verts/ALE), Klaus Buchner (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI)

De Commissie kondigde aan dat de “van boer tot bord”-strategie een revolutie teweeg zou brengen in de manier waarop we voedsel produceren en consumeren in de Europese Unie. In het stappenplan van de strategie wordt erkend dat de landbouw verantwoordelijk is voor 10,3 % van de broeikasgasemissies van de EU en dat bijna 70 % daarvan wordt uitgestoten door de dierlijke sector. In een eerdere versie van de strategie, die voor de bekendmaking uitlekte, stelde de Commissie zeer progressieve maatregelen voor om de productie- en consumptiepatronen te wijzigen teneinde de milieueffecten van veeteelt te beperken. De meeste van deze maatregelen zijn echter niet in de definitieve versie opgenomen. Waarom heeft de Commissie:

1. de verklaring dat zij “zal voorstellen de productie of het verbruik van vlees niet langer te stimuleren” vervangen door “Wat vlees betreft moet die herziening vooral ingaan op de mogelijkheden binnen het afzetbevorderingsprogramma van de EU om de duurzaamste, meest koolstofefficiënte methoden in de veeteelt te ondersteunen”?

2. “minder vlees” vervangen door “minder rood en verwerkt vlees” in de zin: “Een omschakeling van onze eetgewoonten naar een meer plantaardig voedingspatroon met minder vlees zal niet alleen de risico’s op levensbedreigende ziekten zoals kanker, maar ook de impact op het milieu verkleinen”?

3. de verplichte oorsprongsaanduiding van melk en van melk en vlees als ingrediënt op de voorkant van de verpakking niet verlengd?

Indiendatum: 8 jun. 2020
Antwoorddatum: 4 aug. 2020

Antwoord van de heer Wojciechowski
namens de Europese Commissie

De Commissie geeft geen commentaar op de veronderstelde inhoud van documenten vóór de publicatie ervan.

1. In de door het college goedgekeurde tekst van de strategie kondigt de Commissie aan dat zij voornemens is de afzetbevorderingsprogramma’s voor landbouwproducten te herzien om na te gaan hoe de instrumenten voor afzetbevordering het best kunnen worden ingezet om consumenten ertoe aan te zetten te kiezen voor duurzamer geproduceerde levensmiddelen. Wat vlees betreft moet die herziening vooral ingaan op de mogelijkheden binnen het afzetbevorderingsprogramma van de EU om de duurzaamste, meest koolstofefficiënte methoden in de veeteelt te ondersteunen.

2. De strategie volgt voedingsadviezen, waarin de consumptie van vlees niet wordt uitgesloten, maar wordt aangeraden minder rood en verwerkt vlees te eten, als onderdeel van een evenwichtige voeding en in overeenstemming met de voedingsaanbevelingen.

3. De Commissie kondigt in de strategie aan dat zij de mogelijkheid zal overwegen om een voorstel te doen om de verplichte vermelding van de oorsprong of herkomst uit te breiden naar bepaalde producten. Voor welke producten die mogelijke uitbreiding zou gelden, zal worden bepaald op basis van een grondige beoordeling van de gevolgen van de verschillende opties, waaronder de mogelijke gevolgen voor de eengemaakte markt.