Vragen over de vervanging van de giftigste bestrij­dings­mid­delen door veiligere alter­na­tieven


Indiendatum: 20 okt. 2022

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-003440/2022 aan de Commissie
Anja Hazekamp

Krachtens artikel 50 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 mogen bestrijdingsmiddelen die stoffen bevatten die in aanmerking komen om te worden vervangen, door de lidstaten alleen worden toegelaten wanneer er geen veiligere alternatieven bestaan. Uit de Refit-evaluatie is gebleken dat er na de vaststelling van deze wetgeving tot 2018 geen vervangingen hebben plaatsgevonden. De Commissie heeft zich er vervolgens toe verbonden de uitvoering van het vervangingsmechanisme tegen eind 2020 te bevorderen, maar daartoe is geen concrete actie ondernomen.

Het uitblijven van maatregelen van zowel de Commissie als de lidstaten heeft de afgelopen jaren geleid tot de toelating van honderden zeer gevaarlijke bestrijdingsmiddelen en tot een zorgwekkende toename van de verontreiniging van in de EU geteelde groenten en fruit (zie het verslag van Pesticide Action Network Europe getiteld “Forbidden fruit”[1]).

Uit een ander recent verslag is gebleken dat vervanging grotendeels wordt belemmerd door een norm van de Plantenbeschermingsorganisatie voor Europa en het gebied van de Middellandse Zee (EPPO) die niet-chemische alternatieven in twijfel trekt en in plaats daarvan de toelating van zeer gevaarlijke pesticiden aanmoedigt.

1. Is de Commissie van plan de richtsnoeren te herzien en niet langer te vertrouwen op de EPPO-norm, waarin niet-chemische alternatieven als onwerkzaam worden aangemerkt?

2. Wat is het plan van de Commissie om ervoor te zorgen dat de lidstaten beginnen te voldoen aan artikel 50 en aan de doelstelling om het gebruik van de gevaarlijkste pesticiden te verminderen, teneinde de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen?


[1] https://www.pan-europe.info/si...

Indiendatum: 20 okt. 2022
Antwoorddatum: 21 dec. 2022

Antwoord van mevrouw Kyriakides namens de Europese Commissie

De Commissie wijst erop dat het EU-wetgevingskader inzake pesticiden een van de strengste ter wereld is. Wat de residuen van bestrijdingsmiddelen in voeding betreft, waarnaar de geachte Parlementsleden verwijzen, bleek uit het in 2020 gepubliceerde verslag van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid dat van de meer dan 88 000 geanalyseerde monsters, ongeveer 55 % geen residuen bevatten en dat ongeveer 40 % residuen bevatten onder de toegestane maximumniveaus. Deze cijfers zijn de laatste tien jaar stabiel gebleven.

De Commissie heeft in 2021 vergaderingen georganiseerd met experts van de lidstaten om gevolg te geven aan haar verslag[1] over de evaluatie van de wetgeving inzake pesticiden en met name aan de bevinding dat de toepassing van de regels voor stoffen die vervangen kunnen worden niet effectief en efficiënt was. Doel van de vergaderingen was om de mogelijkheden te analyseren om vergelijkende evaluaties beter te organiseren. Ook werd er een enquête gehouden waaruit bleek dat er steeds meer wordt ingezet op vervanging van producten, zeker voor breedwerkende gewasbeschermingsmiddelen[2]. Op basis van deze werkzaamheden beraadt de Commissie zich over de meest geschikte manier om de uitvoering van artikel 50 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 te versterken, met inbegrip van de herziening van de desbetreffende richtsnoeren[3].

Als belangrijkste instrument om de door de geachte Parlementsleden genoemde reductiedoelstelling te halen, heeft de Commissie een voorstel[4] aangenomen voor een nieuwe verordening betreffende het duurzaam gebruik van pesticiden. Het voorstel ligt in lijn met de ambities van de Green Deal[5], de Biodiversiteitsstrategie[6] en de “van boer tot bord”[7]-strategie. Momenteel wordt er over het voorstel onderhandeld in het Europees Parlement en door de Raad.


[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0208&from=EN

[2] In vijf gevallen leidden de vergelijkende evaluaties tot vervanging en in zes gevallen leidden ze tot een wijziging van vergunningen.

[3] Guidance Document on Comparative Assessment and Substitution of Plant Protection Products in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009- 10 October 2014 (SANCO/11507/2013 rev.12): https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/pesticides_aas_guidance_comparative_assessment_substitution_rev_1107-2009.pdf

[4] Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2115: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:78120cfb-f5e4-11ec-b976-01aa75ed71a1.0019.02/DOC_1&format=PDF

[5] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

[6] https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_en

[7] https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

Interessant voor jou

Vragen over de export van 780 jonge stieren op het schip Nadera

Lees verder

Vragen over het instellen van een Europawijd importverbod op kangoeroevlees- en kangoeroeproducten wegens ernstig dierenleed tijdens de kangoeroejacht

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer