Vragen over het Europees burger­ini­ti­atief 'Ban Glyphosate'


Indiendatum: jan. 2017

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

Op 25 januari gaat het Europees Burgerinitiatief 'Ban Glyphosate' officieel van start. Onder burgers heerst grote bezorgdheid over deze herbicide die wereldwijd veelvuldig wordt gebruikt als onkruidverdelger en landbouwgif.

De in kankeronderzoek gespecialiseerde tak van de Wereldgezondheidsorganisatie, IARC, heeft het gif gekwalificeerd als 'waarschijnlijk kankerverwekkend'. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat glyfosaat een hormoonverstorende werking heeft. Toch heeft de Europese Commissie de authorisatie voor glyfosaat in juni 2016 met achttien maanden verlengd.

Burgerinitiatieven duren normaalgesproken 12 maanden. De eindtermijn van het burgerinitiatief 'Ban Glyphosate' valt daarmee samen met het verlopen van de huidige EU-licentie voor glyfosaat.

1) Is de Europese Commissie het mij eens dat het Europees burgerinitiatief een belangrijk instrument is, dat niet genegeerd mag worden in de Europese besluitvorming?

2) Garandeert de Commissie dat ze de authorisatie voor glyfosaat niet opnieuw verlengt voordat het burgerinitiatief 'Ban Glyphosate' volledig is behandeld en serieus is meegenomen bij toekomstige beslissingen omtrent glyfosaat?

NL

E-000153/2017

Antwoord van eerste vicevoorzitter Timmermans

namens de Commissie

(10.3.2017)

De Commissie behandelt de door middel van Europese burgerinitiatieven ingediende verzoeken overeenkomstig de procedure van Verordening (EU) 211/2011[1].

Van die procedure is registratie van een voorgesteld initiatief de eerste stap en daarbij wordt alleen beoordeeld of er aan de wettelijke voorwaarden voor registratie wordt voldaan. In deze fase wordt het initiatief niet inhoudelijk beoordeeld. Pas als het initiatief binnen twaalf maanden na registratie wordt gesteund door één miljoen burgers uit ten minste zeven lidstaten, zal de Commissie zich over de inhoud ervan buigen. De procedure leidt ertoe dat de Commissie in een mededeling haar juridische en politieke conclusies uiteenzet, waarbij zij tevens vermeldt welke maatregelen zij eventueel gaat nemen, en waarom zij deze maatregelen (niet) neemt.

Het initiatief is officieel geregistreerd op 25 januari 2017[2] en de organisatoren hebben tot 25 januari 2018 de tijd om steunbetuigingen te verzamelen.

De huidige goedkeuring van glyfosaat vervalt op 31 december 2017 of zes maanden na de datum waarop de Commissie een advies ontvangt van het Comité risicobeoordeling van het Europees Agentschap voor chemische stoffen, indien dat eerder is[3]. De Commissie is wettelijk verplicht om, voordat de goedkeuring vervalt, te besluiten de goedkeuring onder passende voorwaarden te verlengen, de goedkeuring niet te verlengen of de huidige goedkeuring te verlengen tot een besluit inzake verlenging is genomen[4].

Op dit moment weet de Commissie nog niet wanneer zij het advies van het Comité zal ontvangen en evenmin of, en zo ja wanneer de organisatoren van het burgerinitiatief voldoende steunbetuigingen zullen indienen. Zij kan de door het geachte Parlementslid gewenste garantie derhalve niet verschaffen.

[1] PB L 65 van 11.3.2011.

[2] Burgerinitiatief getiteld: "Verbied glyfosaat en bescherm mens en milieu tegen giftige gewasbeschermingsmiddelen" http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2017/000002/nl

[3] Verordening (EU) 2016/1056, PB L 201 van 30.6.2016.

[4] Verordening (EG) nr. 1107/2009, PB L 309 van 24.11.2009.

Interessant voor jou

Mondelinge vraag aan de Europese Commissie over de tegemoetkoming aan buitenlandse handelszorgen aangaande nieuwe criteria voor de identificatie van hormoonverstorende stoffen

Lees verder

Vragen over de mishandeling van galgo's en podenco's in Spanje

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer