Vragen over het Europees burger­ini­ti­atief als instrument voor burger­par­ti­ci­patie in het besluit­vor­mings­proces van de EU


Indiendatum: 15 feb. 2021

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000905/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement

Łukasz Kohut (S&D), Hannes Heide (S&D), Bettina Vollath (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Michal Wiezik (PPE), Anja Hazekamp (The Left), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Stelios Kympouropoulos (PPE), Brando Benifei (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Eva Kaili (S&D), Eleonora Evi (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Jens Geier (S&D), Robert Biedroń (S&D), Tanja Fajon (S&D), Miroslav Číž (S&D), Ilhan Kyuchyuk (Renew), Isabel Carvalhais (S&D), Predrag Fred Matić (S&D), Valdemar Tomaševski (ECR), Magdalena Adamowicz (PPE), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Sandro Gozi (Renew), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Alex Agius Saliba (S&D), François Alfonsi (Verts/ALE), Ivan Štefanec (PPE), Helmut Scholz (The Left), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Niyazi Kizilyürek (The Left), Herbert Dorfmann (PPE), Olivier Chastel (Renew), Kinga Gál (PPE), Dietmar Köster (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Iuliu Winkler (PPE), Mario Furore (NI), Petra Kammerevert (S&D), Fabio Massimo Castaldo (NI), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Peter Pollák (PPE), Anna Júlia Donáth (Renew), Elisabetta Gualmini (S&D), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Robert Hajšel (S&D), Michal Šimečka (Renew), Loránt Vincze (PPE), Günther Sidl (S&D), Milan Brglez (S&D), István Ujhelyi (S&D), Leszek Miller (S&D)

Het Europees burgerinitiatief (EBI) is een waardevol onderdeel van de democratische structuur van de Europese Unie. Het stelt burgers in staat deel te nemen aan het politieke leven door hen de mogelijkheid te geven de Europese instellingen te verzoeken maatregelen te nemen die zij belangrijk achten op beleidsterreinen die onder de bevoegdheid van de EU vallen.

Dit instrument maakt inmiddels tien jaar deel uit van het EU-recht, maar van de 76 geregistreerde initiatieven zijn er slechts 6 in de eindfase gekomen, waarin de Commissie het burgerinitiatief in behandeling neemt en haar reactie geeft. Benadrukt moet worden dat de Commissie zich slechts in een heel klein aantal gevallen ertoe heeft verbonden wetgeving voor te stellen waar in het kader van deze initiatieven om is gevraagd.

1. Deelt de Commissie het standpunt dat de weigering om gevolg te geven aan de door burgers in het kader van EBI’s geformuleerde verzoeken het participatieve besluitvormingsmodel en de democratische geest van de Unie ondermijnt?

2. Hoe ziet de Commissie de toekomst van het EBI-instrument en van andere middelen om burgers rechtstreeks te betrekken bij het besluitvormingsproces van de EU, met name in de context van de komende conferentie over de toekomst van Europa?

Indiendatum: 15 feb. 2021
Antwoorddatum: 3 mei 2021

Antwoord van vicevoorzitter Jourová
namens de Europese Commissie

Het is erg belangrijk voor de Commissie om burgers te betrekken bij het besluitvormingsproces. De Commissie heeft veel geïnvesteerd in participatieve instrumenten voor burgers, zoals het Europees burgerinitiatief (EBI).

Het succes van het EBI-instrument mag niet enkel worden afgemeten aan de vraag of er een wetgevend vervolg is voorgesteld. Terwijl een aantal succesvolle Europese burgerinitiatieven inderdaad een vervolg kregen in de vorm van nieuwe of herziene EU-wetgeving, kregen andere initiatieven een zinvol niet-wetgevend vervolg[1]. Een belangrijke meerwaarde van het instrument is bovendien dat het een pan-Europees debat op gang kan brengen en zo een gemeenschap van geëngageerde burgers kan creëren of de besluitvorming kan versnellen.

Burgers kunnen ook participeren in de burgerdialoog of openbare raadplegingen via het “Uw mening telt”-portaal[2] en zo feedback geven op geplande effectbeoordelingen, Commissievoorstellen en andere ontwerphandelingen.

De Commissie denkt dat de vereenvoudigde regels voor het EBI[3], die van toepassing zijn sinds 1 januari 2020, en de toenemende bekendheid van dit instrument als gevolg van communicatie-inspanningen, ervoor zullen zorgen dat een groter aantal initiatieven de eindfase bereikt.

Het doel van de conferentie over de toekomst van Europa is om de burgers mondiger te maken, hen te betrekken bij de kern van de besluitvorming van de Unie door ze te laten deelnemen aan pan-Europese debatten en om bottom-upevenementen te organiseren over thema’s die voor hen belangrijk zijn. Het EBI-instrument heeft dezelfde doelstelling inzake bottom-upempowerment.

[1] Bijvoorbeeld: https://europa.eu/citizens-initiative/stop-vivisection_nl of https://europa.eu/citizens-initiative/ban-glyphosate-and-protect-people-and-environment-toxic-pesticides_nl

[2] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say

[3] Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het Europees burgerinitiatief (PB L 130 van 17.5.2019, blz. 55).

Interessant voor jou

Vragen over de noodzaak om tijdens G20-bijeenkomsten op te roepen tot een wereldwijd verbod op de handel in wilde dieren

Lees verder

Vragen over de schendingen van Unie-wetgeving bij (online) verkoop van gezelschapsdieren en de hieraan gekoppelde risico's voor mensen en dieren

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer