Vragen over het Commis­sie­voorstel voor een vangst­quotum voor haring in het weste­lijke deel van de Oostzee, in strijd met advies inzake nulvangst, en de ontoe­rei­kendheid van het meer­ja­renplan voor de Oostzee om de vispo­pu­laties te herstellen


Indiendatum: 28 sep. 2020

In haar verslag COM/2020/0494(1) verklaart de Commissie dat het meerjarenplan (MAP) voor de Oostzee “voorziet in een stabiel langetermijninstrument voor de uitvoering van het GVB [gemeenschappelijk visserijbeleid] in de Oostzee, door [...] herstelmaatregelen voor bestanden onder druk te waarborgen”.

In het verslag wordt bovendien het volgende gesteld: “Voor onder druk staande bestanden, waarvan het aantal vissen in zee zo klein is dat ze zich onder gevaarlijke minimumniveaus bevinden, creëert het plan een vangnet. Het vangnet zorgt ervoor dat, voor bestanden die onder druk staan, de quota tot een minimum worden verminderd en aanvullende herstelmaatregelen worden genomen om ze weer op te bouwen.”

1) Kan de Commissie voorbeelden geven van populaties waarvoor dit vangnet voordelig is gebleken en die zich als gevolg daarvan hebben hersteld?

In 2018 kwam de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) tot de conclusie dat de biomassa van de populatie van haring in het westelijke deel van de Oostzee onder een gevaarlijk niveau was gebracht (Blim). De aanbeveling van de ICES was bijgevolg nulvangst. Overeenkomstig artikel 5, lid 3, van het MAP voor de Oostzee kan de Commissie de gerichte visserij opschorten als een populatie onder het B lim-niveau komt te liggen. Toch stelde de Commissie voor 2020 totaal toegestane vangsten (TAC’s) van 2 651 ton voor, en voor 2021 van 1 575 ton. Dit ligt aanzienlijk hoger dan de wetenschappelijke aanbeveling voor nulvangst.

2) Kan de Commissie uitleggen hoe deze TAC’s, die hoger liggen dan het duurzame niveau dat wordt geadviseerd op basis van de beste beschikbare wetenschappelijke kennis, beschouwd kunnen worden als een herstelmaatregel om de populatie weer op te bouwen?


Indiendatum: 28 sep. 2020
Antwoorddatum: 30 nov. 2020

Antwoord van de heer Sinkevičius
namens de Europese Commissie

Overeenkomstig de geldende wetgeving moeten de totaal toegestane vangsten (TAC's) onder of binnen een door wetenschappers aangegeven bandbreedte worden vastgelegd om duurzame bevissingsniveaus te garanderen (de zogenoemde “FMDO-bandbreedte”, gaande van een “lagere waarde” tot een “hogere waarde” en een “puntwaarde” in het midden). Voor een bestand waarvan de biomassa onder het duurzame niveau ligt (het zogenoemde Btrigger-referentiepunt) moet de TAC onder de hogere FMDO-bandbreedte worden vastgelegd en moeten er herstelmaatregelen worden genomen; als de biomassa onder het minimale grensreferentiepunt ligt (Blim) moeten er extra herstelmaatregelen worden genomen. De wetgever heeft de keus uit verschillende soorten herstelmaatregelen die moeten worden gekozen volgens de criteria in artikel 5, lid 4, van het meerjarenplan voor de Oostzee.

Een voorbeeld is kabeljauw in het westelijke deel van de Oostzee. Toen werd vastgesteld dat de biomassa onder het duurzame niveau was gezakt, werden herstelmaatregelen genomen in de vorm van extra TAC-verlagingen, beperkingen op de hengelsport en de sluiting van paaigebieden. De wetenschappers verwachten dat de biomassa van het bestand volgend jaar boven het duurzame niveau hersteld zal zijn.

Toen in 2018 duidelijk werd dat de biomassa van haring in het westelijke deel van de Oostzee reeds een aantal jaren onder het duurzame niveau lag, zijn voor dat bestand onmiddellijk herstelmaatregelen genomen in de vorm van extra TAC-verlagingen. De Commissie heeft TAC’s voorgesteld die ver onder de FMDO-bandbreedte liggen door ze te verlagen met respectievelijk -63 % voor 2019 (-41 procentpunt onder de FMDO-puntwaarde), -68 % voor 2020 (-52 procentpunt onder de FMDO-puntwaarde) en -50 % voor 2021 (de FMDO-puntwaarde was een stijging met +63 %). De TAC zoals bepaald door de Raad voor 2021 bedraagt minder dan 10 % dan die in 2018.

Interessant voor jou

Vragen over de hernieuwde verlening van de exploitatievergunning van het Laboratorium voor Farmacologie en Toxicologie (LPT) in Nedersaksen

Lees verder

Vragen over timing van de antwoorden van de Commissie op klachten over diertransporten

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer