Vragen over het actieplan om alle niet-essen­tiële toepas­singen van per- en poly­flu­o­ral­ky­l­ver­bin­dingen (PFAS) uit te bannen


Indiendatum: 1 jul. 2022

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002392/2022
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Maria Arena (S&D), Anja Hazekamp (The Left), Eric Andrieu (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Jutta Paulus (Verts/ALE), Cindy Franssen (PPE), Frédérique Ries (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE)

De wijdverbreide blootstelling van de bevolking aan PFAS baart in heel Europa steeds meer zorgen en heeft de afgelopen jaren geleid tot verschillende verbintenissen op het gebied van regelgeving. In de duurzaamheidsstrategie inzake chemische stoffen heeft de Commissie zich ertoe verbonden een uitgebreide reeks maatregelen voor te stellen om het gebruik van en de verontreiniging door PFAS aan te pakken, met name om ervoor te zorgen dat het gebruik van PFAS in de EU geleidelijk verdwijnt, tenzij aangetoond kan worden dat dit essentieel is voor de samenleving. Tijdens een recent openbaar evenement verklaarde een vertegenwoordiger van DG Milieu echter dat de criteria voor essentieel gebruik niet in de in voorbereiding zijnde beperkingen zullen worden opgenomen, omdat die niet op tijd klaar zullen zijn voor het beperkingsvoorstel.

Kan de Commissie antwoord geven op de volgende vragen:

  1. Zullen beperkingen op PFAS alleen gebaseerd zijn op instrumenten die reeds zijn opgenomen in de verordening inzake registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) of zullen de criteria voor essentieel gebruik erin worden opgenomen? Hoe denkt de Commissie te garanderen dat toekomstige beperkingen bewerkstelligen dat alle niet-essentiële toepassingen van PFAS worden beperkt?
  2. Wat is het verwachte tijdschema voor de afronding en vaststelling van de criteria voor essentieel gebruik?
  3. Hoe denkt de Commissie de criteria voor essentieel gebruik na afronding ervan in de herziene Reach-verordening toe te passen en hoe denkt zij ze toe te passen in andere wetgeving inzake chemische stoffen?

Indiendatum: 1 jul. 2022
Antwoorddatum: 13 sep. 2022

Antwoord van de heer Breton
namens de Europese Commissie

In het kader van de inspanningen van de EU om de verontreiniging door per- en
polyfluoralkylverbindingen (PFAS) aan te pakken, werken vijf nationale autoriteiten
momenteel aan een beperkingsdossier voor PFAS in het kader van de verordening inzake de
registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische
stoffen (1) (Reach), met als doel de menselijke gezondheid en het milieu tegen deze zeer
persistente chemische stoffen te beschermen (2). Het beperkingsvoorstel moet gebaseerd zijn op
de bestaande wetgeving en richtsnoeren, met name op de sociaaleconomische analyse,
waarbij rekening wordt gehouden met de voordelen van de beperking op het gebied van
risicovermindering en de analyse van alternatieven, ook om afwijkingen te rechtvaardigen en
voor te stellen.

Het begrip “essentieel gebruik” kan pas worden toegepast nadat dit concept in de Reachverordening is ingevoerd en ontwikkeld. De invoering ervan is gepland in het kader van de
herziening van Reach, waarvoor het voorstel van de Commissie in het eerste kwartaal van
2023 wordt verwacht.

(1) Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).
(2) https://echa.europa.eu/nl/hot-...

Interessant voor jou

Vragen over de opname van nadere bepalingen inzake het vervoer van vis in de komende herziening van Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad

Lees verder

Vragen over de EU-beperking op het gebruik van schadelijke chemische stoffen in wegwerpluiers

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer