Vragen over de opname van nadere bepa­lingen inzake het vervoer van vis in de komende herziening van Veror­dening (EG) nr. 1/2005 van de Raad


Indiendatum: 30 jun. 2022

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002365/2022
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Rosa D'Amato (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Ska Keller (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), David Cormand (Verts/ALE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Malte Gallée (Verts/ALE), Ville Niinistö (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Martin Häusling (Verts/ALE), Bronis Ropė (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left)

In 2011 meldde de Europese Commissie dat het ontbreken van nadere bepalingen voor het vervoer van vis in Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad (verordening inzake dierenvervoer) aquacultuurexploitanten problemen opleverde bij de uitvoering van de verordening, wat leidde tot uiteenlopende interpretaties van de regels en marktverstoringen[1].

In het verslag van het Europees Parlement over de “van boer tot bord”-strategie wordt opgeroepen tot betere welzijnsmethoden tijdens het vervoer van vis[2]. Naar aanleiding van zijn onderzoek naar het vervoer van dieren heeft het Europees Parlement aanbevolen bepalingen vast te stellen om vis tijdens het vervoer naar behoren te beschermen[3].

Ter ondersteuning van de lopende herziening van de verordening inzake het vervoer van dieren heeft de Commissie de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid opdracht gegeven de meest recente kennis over het vervoer van verschillende landsoorten te verzamelen[4].

Welke stappen onderneemt de Commissie om ervoor te zorgen dat in de nieuwe bepalingen inzake het vervoer van dieren rekening wordt gehouden met de meest recente wetenschappelijke kennis over het vervoer van levende vis?

[1] Verslag van de Commissie van 10 november 2011 over het effect van Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer (COM(2011)0700).

[2] Resolutie van het Europees Parlement van 20 oktober 2021 over een “van boer tot bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem (Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0425).

[3] Aanbeveling van het Europees Parlement van 20 januari 2022 aan de Raad en de Commissie naar aanleiding van het onderzoek van vermeende inbreuken op of gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht in verband met de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de Unie (Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0015).

[4] https://www.efsa.europa.eu/nl/...

Indiendatum: 30 jun. 2022
Antwoorddatum: 10 aug. 2022

Antwoord van mevrouw Kyriakides
namens de Europese Commissie

De huidige verordening inzake dierenvervoer[1] bevat algemene bepalingen om de beginselen te waarborgen, die reeds van toepassing zijn op de bescherming van vissen tijdens het vervoer.

In het kader van de „van boer tot bord”-strategie heeft de Commissie zich ertoe verbonden om de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn tegen 2023 te herzien.

In voorbereiding op deze wetgevingsherziening is een routekaart voor de aanvangseffectbeoordeling[2] gepubliceerd en is een openbare raadpleging gehouden.

Op basis van de aanbevelingen van het Europees Parlement voor de bescherming van dieren tijdens het vervoer, de resultaten van de openbare raadpleging en van de effectbeoordeling die nu gaande is, zal de Commissie overwegen om aanvullende bepalingen met betrekking tot vissen in te voeren. Deze bepalingen zullen onder andere bevoegdheden bevatten voor de ontwikkeling van toekomstige gedelegeerde handelingen op basis van wetenschappelijke adviezen, zodra die beschikbaar zijn.

De Commissie zal met dat doel de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) opdracht geven voor het vergaren van kennis over het welzijn van vissen tijdens het vervoer en voor het verzamelen van wetenschappelijk bewijs om dergelijke bepalingen te ondersteunen.

De Commissie zal in het licht van de door de EFSA verstrekte kennis in staat zijn specifiekere voorschriften voor het vervoer van levende vissen te ontwikkelen.

[1] Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten, PB L 3 van 5.1.2005, blz. 1.

[2] https://ec.europa.eu/info/law/...

Interessant voor jou

Vragen over het promoten van vlees

Lees verder

Vragen over het actieplan om alle niet-essentiële toepassingen van per- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS) uit te bannen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer