Vragen over de EU-beperking op het gebruik van scha­de­lijke chemische stoffen in wegwerp­luiers


Indiendatum: 1 jul. 2022

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002393/2022
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Maria Arena (S&D), Anja Hazekamp (The Left), Eric Andrieu (S&D), Marie Toussaint (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Cindy Franssen (PPE), Frédérique Ries (Renew), Tilly Metz (Verts/ALE)

In 2019 bleek uit marktonderzoek van de Franse autoriteiten dat veel merken wegwerpluiers schadelijke chemische stoffen bevatten. De Franse autoriteiten kwamen hierna met een voorstel voor een EU-brede beperking overeenkomstig de Reach-verordening[1] ten aanzien van vijf groepen stoffen in luiers (formaldehyde, pak’s, dioxinen, furanen en pcb’s).

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen heeft het voorstel in 2021 bestudeerd, maar de wetenschappelijke comités van het agentschap waren geen voorstander van een beperking ten aanzien van deze stoffen. Zij voerden hierbij aan dat de herkomst van de schadelijke stoffen, de mate van schadelijkheid voor kinderen en de kosten en baten in verband met de handhaving van een beperking onvoldoende duidelijk waren, en hadden meer aandacht voor de kosten van een dergelijke maatregel voor het bedrijfsleven dan voor het potentieel ervan voor de bescherming van kinderen.

Meer dan dertig maatschappelijke organisaties hebben de Commissie inmiddels laten weten bezorgd te zijn over deze ontwikkeling en hebben er bij haar op aangedrongen het voorstel voor een beperking inzake deze stoffen te steunen.

In de strategie voor duurzame chemische stoffen is vastgelegd dat het gebruik van de schadelijkste stoffen in consumentenartikelen, onder meer voor kinderen, verboden zal worden. Van de stoffen waarop de voorgestelde beperking betrekking heeft, is bekend dat zij schadelijke eigenschappen hebben (en voor een aantal van die stoffen is er geen veilig blootstellingsniveau overeengekomen). Toch worden kinderen diverse maanden of jaren structureel blootgesteld aan deze stoffen.

Is de Commissie voornemens het voorstel voor een beperking inzake deze stoffen te steunen en haar beloftes in de strategie voor duurzame chemische stoffen na te komen?

[1] PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

Indiendatum: 1 jul. 2022
Antwoorddatum: 30 aug. 2022

Antwoord van de heer Breton
namens de Europese Commissie

De Commissie heeft het advies[1] van het Europees Agentschap voor chemische stoffen over een voorstel tot beperking van bepaalde chemische stoffen in babyluiers voor eenmalig gebruik zorgvuldig beoordeeld. Volgens het advies is er momenteel onvoldoende wetenschappelijk bewijs om te concluderen dat gevaarlijke concentraties van bepaalde chemische stoffen aanwezig zijn. De voorgestelde beperking is daarom niet de meest geschikte maatregel.

Het aanpakken van de schadelijkste stoffen in kinderverzorgingsproducten blijft een prioriteit voor de Commissie. De risico’s van gevaarlijke stoffen in babyluiers kunnen echter doeltreffender worden aangepakt door middel van andere lopende of geplande acties.

Bepaalde schadelijke chemische stoffen zijn reeds aan beperkingen onderworpen op grond van de verordening inzake registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)[2] (bv. polycyclische aromatische koolwaterstoffen en andere carcinogene, mutagene of reproductietoxische stoffen — CMR-stoffen), of worden naar verwachting binnenkort aan beperkingen onderworpen (bv. in het kader van voorstellen van de Commissie voor beperkingen op formaldehyde en huidsensibiliserende stoffen). Andere stoffen kunnen ook worden aangepakt met behulp van een lopend initiatief in het kader van de verordening inzake persistente organische verontreinigende stoffen[3] door grenswaarden voor onopzettelijke sporenverontreiniging vast te stellen. Bovendien zal bij de herziening van de Reach-verordening, zoals aangekondigd in de strategie voor duurzame chemische stoffen, de generieke aanpak van risicobeheer worden uitgebreid met aanvullende gevarenklassen voor consumptiegoederen. De voorbereidende werkzaamheden voor een generieke beperking van CMR-stoffen in kinderverzorgingsproducten, waaronder luiers, zijn al van start gegaan.

[1] https://echa.europa.eu/registr...

[2] Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

[3] Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (de „POP-verordening”).

Interessant voor jou

Vragen over het actieplan om alle niet-essentiële toepassingen van per- en polyfluoralkylverbindingen (PFAS) uit te bannen

Lees verder

Vragen over het verzoek om informatie over ontwerpuitvoeringshandeling D080345 van de Commissie (SANTE/10146/2022)

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer