Vragen over Gulf Livestock 2 en de niet-naleving door dit vracht­schip van de wetgeving inzake het vervoer van levende dieren


Indiendatum: 20 apr. 2021

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002137/2021

aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Marisa Matias (The Left), Anja Hazekamp (The Left)

Betreft: Gulf Livestock 2 en de niet-naleving door dit vrachtschip van de wetgeving inzake het vervoer van levende dieren

Op 30 maart 2021 loste het vrachtschip Gulf Livestock 2 in de Israëlische stad Haifa levende dieren die afkomstig waren uit de Portugese haven Sines. Israëlische activisten maakten hiervan schokkende beelden. Op de beelden van de lossing zijn ernstig gewonde, met bloed overdekte kalveren te zien die op elkaar liggen en duidelijk lijden. Aan boord bevonden zich meer dan 15 000 dieren.

Het schip keerde op 12 april 2021 terug naar de haven van Sines en zou daar opnieuw duizenden dieren aan boord hebben gebracht. In 2017 had het schip, dat toen nog Aldelta heette, het verbod gekregen om in Portugese wateren levende dieren te vervoeren. De Portugese autoriteiten hieven dit verbod in maart 2021 op, omdat zij meenden dat de eerder op de Aldelta vastgestelde problemen uit de weg waren geruimd.

Uit de recente beelden uit Israël blijkt evenwel dat het welzijn van de dieren die het schip vervoert, niet kan worden gewaarborgd en dat het schip bijgevolg niet voldoet aan de EU-wetgeving.

1. Is de Commissie voornemens de bevoegde autoriteiten in Portugal op te dragen het goedkeuringscertificaat voor de Gulf Livestock 2 in te trekken? Zo niet, waarom niet?

2. Welke maatregelen is de Commissie van plan te nemen om ervoor te zorgen dat de Portugese autoriteiten Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad naar behoren handhaven en naleven?

Indiendatum: 20 apr. 2021
Antwoorddatum: 27 jul. 2021

NLE-002137/2021 Antwoord van mevrouw Kyriakides namens de Europese Commissie

(27.7.2021)

1. De Commissie heeft geen bevoegdheid om de Portugese autoriteiten op te dragen het goedkeuringscertificaat voor de Gulf Livestock 2 in te trekken. In overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van de EU[1], ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn in de eerste plaats bij de lidstaten. Door de bestaande controlesystemen te toetsen ziet de Commissie erop toe dat de lidstaten de wetgeving naar behoren handhaven, en neemt zo nodig maatregelen, met name wanneer systematische gevallen van niet-naleving worden ontdekt. De Commissie heeft onlangs in dit verband een brief naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gestuurd waarin wordt benadrukt dat de Commissie veel belang hecht aan het welzijn van dieren tijdens het vervoer ervan en dat officiële controles volgens de strengste normen moeten worden uitgevoerd.

2. Hoewel de Commissie niet op de hoogte was van dit specifieke geval van vermeende niet-naleving toen dit zich voordeed, heeft zij er kennis van gekregen dat de Portugese autoriteiten onderzoek deden naar de zaak[2]. De Commissie zal contact opnemen met de Portugese autoriteiten om een update van hun onderzoek en gedetailleerde informatie over de in deze schriftelijke vraag genoemde kwesties te ontvangen, zodat zij een besluit kan nemen over een eventueel noodzakelijke follow-up.


[1] https://eur-lex.europa.eu/lega...

[2] https://www.portugal.gov.pt/pt...

Interessant voor jou

Vragen over de stand van zaken van de reactie van de Commissie op de “LGBT-vrije zones” in Polen

Lees verder

Vragen over de schendingen van Unie-wetgeving bij (online) verkoop van gezelschapsdieren en de hieraan gekoppelde risico's voor mensen en dieren

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer