Vragen over de stand van zaken van de reactie van de Commissie op de “LGBT-vrije zones” in Polen


Indiendatum: 11 mrt. 2021

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001382/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement

Sylwia Spurek (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Sandro Gozi (Renew), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Dietmar Köster (S&D), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Radka Maxová (Renew), Irène Tolleret (Renew), Irena Joveva (Renew), Monika Vana (Verts/ALE), Hannah Neumann (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Evin Incir (S&D), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Frédérique Ries (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Daniel Freund (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Evelyne Gebhardt (S&D), Anja Hazekamp (The Left), Michael Bloss (Verts/ALE), Sándor Rónai (S&D), Csaba Molnár (S&D), Attila Ara-Kovács (S&D), Klára Dobrev (S&D), Caroline Roose (Verts/ALE), Claude Gruffat (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Gabriele Bischoff (S&D), Magdalena Adamowicz (PPE), Vera Tax (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE), Esther de Lange (PPE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

De afgelopen twee jaar hebben bijna honderd Poolse gemeenten, regio’s en woiwodschappen anti-lgbt-resoluties aangenomen, waarin zij zich vrij van de zogenaamde lgbt-ideologie verklaren of “regionale handvesten van gezinsrechten” goedkeuren. Deze resoluties zijn al onwettig verklaard door vier administratieve rechtbanken in Polen, die oordeelden dat zij discriminerend waren ten aanzien van lgbt's. Dit houdt in dat zij in strijd zijn met zowel het Poolse als het EU-recht, namelijk het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, artikel 21 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en Richtlijn 2000/78/EG van de Raad. In september 2020 hebben ILGA-Europe (de Europese tak van de International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) en de Poolse lgbti-rechtenorganisatie Kampania Przeciw Homofobii (Campagne tegen homofobie) en Fundacja Równośc (Stichting voor gelijkheid) bij de Commissie een juridische klacht ingediend over de “lgbt-vrije zones”. De Commissie heeft meer dan 400 afzonderlijke klachten ontvangen van Poolse lgbt's die hun verhaal over discriminatie delen.

Kan de Commissie in het licht hiervan antwoorden op de volgende vragen:

1. In welk evaluatiestadium bevindt zich de klacht van ILGA-Europe, Kampania Przeciw Homofobii en Fundacja Równośc?

2. Welk directoraat-generaal van de Commissie is verantwoordelijk voor het evalueren van de klachten over de zogenaamde lgbt-vrije zones?

3. Is de Commissie van plan op grond van deze klachten een inbreukprocedure tegen Polen in te leiden? Zo niet, wat weerhoudt haar hiervan?

Indiendatum: 11 mrt. 2021
Antwoorddatum: 8 jul. 2021

Antwoord van mevrouw Dalli
namens de Europese Commissie

De Commissie zet zich ten volle in voor de bestrijding van discriminatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, non-binaire, intersekse en queer personen (lhbtiq’ers) in de hele EU, binnen de grenzen van de bevoegdheden die haar door de Verdragen zijn toegekend.

De Commissie is op de hoogte van de bezorgdheid die is geuit in de klacht van ILGA-Europe, Kampania Przeciw Homofobii en Fundacja Równośc over de “lgbt-ideologievrije zones” in Polen.

Om de situatie in Polen grondig te beoordelen in het licht van de EU-wetgeving, is de Commissie een dialoog aangegaan met de Poolse autoriteiten. De Commissie buigt zich op dit moment over de reactie van de Poolse autoriteiten.

De Commissie zal een besluit nemen over de volgende stappen op basis van het resultaat van de beoordeling, met inbegrip van de mogelijkheid om een inbreukprocedure in te leiden.

Interessant voor jou

Questions on the livestock vessels Elbeik and Karim Allah operating from European ports

Lees verder

Vragen over Gulf Livestock 2 en de niet-naleving door dit vrachtschip van de wetgeving inzake het vervoer van levende dieren

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer