Vragen over de lopende zaak tussen de Verenigde Staten en Microsoft


Indiendatum: jan. 2015

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement

Martina Anderson (GUE/NGL), Liadh Ní Riada (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), Dennis de Jong (GUE/NGL), Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), Fabio De Masi (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL)

Ten aanzien van de lopende zaak tussen de VS en Microsoft over de openbaarmaking van informatie die op Ierse servers is opgeslagen, wordt aan de Commissie het volgende gevraagd.

1. Is de Commissie het ermee eens dat buitenlandse bedrijven die in de EU werkzaam zijn en die zich bezighouden met het verwerken van gegevens die op EU-burgers betrekking hebben, onder de gegevensbeschermingsregels van de EU vallen? In deze regels is de doorgifte van gegevens aan derde landen vastgelegd en is deze doorgifte verboden, indien blijkt dat de betrokken derde landen geen vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming hebben (gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG)?

2. Waarom heeft de Commissie zich niet over deze zaak uitgelaten en hoe wil zij de positie van de Ierse regering schragen dat Ierland „met alle respect verklaart dat buitenlandse rechtbanken gehouden zijn de Ierse soevereiniteit te eerbiedigen […] of Ierland nu al dan niet een partij of interveniënt is in de zaken die deze rechtbanken behandelen”?

3. Is de Commissie het ermee eens dat de Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika door de Amerikaanse autoriteiten kan worden gebruikt om een doorzoekings? of beslagleggingsbevel uit te voeren in verband met persoonsgegevens van een burger uit de EU, wanneer deze gegevens in een EU-lidstaat zijn opgeslagen? Op welke wijze denkt de Commissie te reageren op deze poging om de gegevensbescherming en het recht op privacy in de EU te ondergraven? Hoe denkt zij ervoor te zorgen dat in toekomstige zaken de EU-regels worden gehandhaafd?

Original text:

With regard to the ongoing case between the US and Microsoft concerning the disclosure of information stored on Irish servers:

1. Does the Commission agree that foreign companies that operate in the EU and that are involved in the processing of data pertaining to EU citizens are subject to the applicable legal EU data protection standards, which regulate the transfer of data to third countries and explicitly prohibit the transfer of such data to any given third country if that country is not found to have an equivalent level of data protection (Data Protection Directive 95/46/EC)?

2. Why has the Commission remained silent on the case, and how will it support the Irish Government’s position that ‘Ireland respectfully asserts that foreign courts are obliged to respect Irish sovereignty […] whether or not Ireland is a party or intervener in the proceedings before them’?

3. Does the Commission agree that the agreement on mutual legal assistance between the European Union and the United States of America can be used by US authorities to execute a search and seizure warrant for personal data relating to an EU data subject, where those data are stored in an EU Member State? How does the Commission intend to respond to this attempt to undermine the protection of data and the right to personal privacy within the EU, and how will it ensure that EU standards are upheld in future cases?

NL

E-001009/2015

Antwoord van mevrouw Jourová namens de Commissie

(7.7.2015)

Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens is in beginsel zowel van toepassing op de verwerking die wordt verricht in het kader van de activiteiten van een vestiging van de voor de verwerking verantwoordelijke op het grondgebied van een lidstaat, als op de verwerking waarvoor gebruik wordt gemaakt van middelen die zich op het grondgebied van een lidstaat bevinden. De toepasselijke regels stellen specifieke voorwaarden aan de doorgifte van gegevens aan derde landen. Richtlijn 95/46/EG is echter niet van toepassing op strafrechtelijk gebied.

De beleidslijn van de Commissie houdt in dat persoonsgegevens die in het bezit zijn van ondernemingen in de EU in beginsel niet buiten formele samenwerkingskanalen als de MLAT-systemen om toegankelijk zouden moeten gemaakt voor of worden doorgegeven aan buitenlandse handhavingsinstanties. De Commissie heeft dit meermaals aangekaart bij de autoriteiten van de VS en zij is vastbesloten om te blijven aandringen op een oplossing voor dit probleem.

Word lid

    Word lid Doneer