Vragen over gezond­heids­risico's van kunst­gras­velden


Indiendatum: okt. 2016

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

Deze week is onthuld dat rubbergranulaat gebruikt als instrooimateriaal op kunstgrasvelden, kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak's) bevat die levensgevaarlijke gezondheidsrisico’s veroorzaken [1]. Internationale onderzoeken tonen aan dat instrooimateriaal tien tot honderd maal hogere concentraties pak’s bevat dan de grenswaarden voor sportuitrusting in REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XVII, vermelding 50; waarin wordt gesteld dat voorwerpen zoals sportuitrusting niet in de handel worden gebracht wanneer rubber onderdelen ervan, die bij normale gebruiksomstandigheden in contact komen met de menselijke huid of de mondholte, meer dan 1mg/kg bevatten van één of meer van de in de lijst opgenomen pak's.

1) Komen sporters volgens de Commissie direct, langdurig of herhaald kortdurend in contact met instrooimateriaal op kunstgrasvelden en kan de Commissie daaruitvolgend aangeven of zij kunstgrasvelden en instrooimateriaal als sportuitrusting ziet onder Verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XVII, vermelding 50?

2) Wat zijn de grenswaarden voor kankerverwekkende pak’s in instrooimateriaal voor sportvelden en op basis waarvan garandeert de Commissie dat deze grenswaarden de volksgezondheid voldoende beschermen?

Uiterlijk op 27 december 2017 beziet de Commissie volgens de REACH-verordening de grenswaarden voor pak’s.

3) Is de Commissie bereid deze herziening te vervroegen in het belang van de gezondheid van sporters?

[1] http://zembla.vara.nl/dossier/uitzending/gevaarlijk-spel

NL

P-007719/2016

Antwoord van mevrouw Bie?kowska

namens de Commissie

(15.12.2016)

De Commissie is op de hoogte van mogelijke gezondheidsrisico’s die verbonden zijn met het gebruik van rubbergranulaat als instrooimateriaal op kunstgrasvelden, dat uit gerecycleerde banden wordt vervaardigd.

De vraag of kunstgras en uit gerecycleerd rubber vervaardigd instrooimateriaal gebruikt op sportvelden al dan niet vallen onder de beperking in vermelding 50, punt 5, in bijlage XVII bij de REACH-verordening[1] werd op 8 maart 2016 tijdens een bijeenkomst in Brussel met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten besproken.

Tijdens die bijeenkomst is overeengekomen dat rubbergranulaat gebruikt als instrooimateriaal op kunstgrasvelden als mengsel en niet als voorwerp moet worden beschouwd. Daarom valt rubbergranulaat niet onder het toepassingsgebied van de REACH-beperking bedoeld in vermelding 50, punt 5, van bijlage XVII. De beperking onder vermelding 28 in bijlage XVII bij de REACH-verordening is echter van toepassing op mengsels en bepaalt grenswaarden van 0,1 of 0,01 gewichtsprocenten voor verschillende individuele pak’s[2], wat hoger is dan die voor voorwerpen.

Op 1 juni 2016 heeft de Commissie het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) gevraagd[3] om te beoordelen of de aanwezigheid van bepaalde stoffen (in het bijzonder pak’s) in rubbergranulaat gebruikt als instrooimateriaal op kunstgras een onaanvaardbaar gezondheidsrisico vormt en, indien dit zo is, advies te geven over de nodige risicobeheersmaatregelen. Mocht dit het geval zijn, zou de Commissie aanvullende maatregelen treffen om de aanwezigheid van pak’s in rubbergranulaat gebruikt op kunstgrasvelden te beperken. In februari 2017 wordt een verslag van het ECHA verwacht.

[1] Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (PB L 396 van 30.12.2006).

[2] In vermelding 28 in bijlage XVII bij de REACH-verordening is reeds een algemene beperking vastgesteld op de aanwezigheid van stoffen die kankerverwekkend, mutageen en giftig zijn voor de voortplanting, die voor gebruik als zodanig of in mengsels in de handel worden gebracht en bestemd zijn voor levering aan het grote publiek. Dit leidt tot een maximumgrenswaarde van 0,1 % voor bepaalde pak’s in rubber en van 0,01 % voor andere pak’s (zoals benzo[a]pyreen).

[3] https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/echa_rest_proposals_rubber_granules_en.pdf

Interessant voor jou

Vragen over Europees kunstgrasonderzoek en voordelen van een kunstgrasvrij Europa

Lees verder

Questions on censure of article on Japanese whaling

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer