Vragen over Europees kunst­gras­on­derzoek en voordelen van een kunst­grasvrij Europa


Indiendatum: okt. 2016

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

Deze week is onthuld dat rubbergranulaat gebruikt als instrooimateriaal op kunstgrasvelden, kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak's) bevat die levensgevaarlijke gezondheidsrisico’s veroorzaken [1]. Internationale onderzoeken tonen aan dat instrooimateriaal tien tot honderd maal hogere concentraties pak’s bevat dan de grenswaarden voor sportuitrusting in REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XVII, vermelding 50; waarin wordt gesteld dat voorwerpen zoals sportuitrusting niet in de handel worden gebracht wanneer rubber onderdelen ervan, die bij normale gebruiksomstandigheden in contact komen met de menselijke huid of de mondholte, meer dan 1mg/kg bevatten van één of meer van de in de lijst opgenomen pak's.

De Nederlandse overheid en ECHA onderzoeken momenteel beiden de veiligheid van kunstgrasvelden. ECHA publiceert haar bevindingen naar verwachting in februari 2017.

1) Is de Commissie bereid aan te dringen op snellere publicatie van het ECHA-onderzoek en het agentschap te verzoeken om een nieuw, aanvullend praktijkonderzoek van kunstgrasvelden en de gezondheidseffecten op sporters?

2) Welke voorzorgsmaatregelen adviseert de Commissie totdat het ECHA-onderzoek is afgerond?

3) Erkent de Commissie de voordelen van natuurlijk gras ten opzichte van kunstgras voor lucht- en waterkwaliteit, tegengaan van plasticsoep en ontwikkeling en gezondheid van sporters en vormen deze voordelen aanleiding om toe te werken naar een kunstgrasvrij Europa?

[1] http://zembla.vara.nl/dossier/uitzending/gevaarlijk-spel

NL

E-007723/2016

E-007754/2016

E-007861/2016

Antwoord van mevrouw Bie?kowska

namens de Commissie

(12.1.2017)

De Commissie is op de hoogte van mogelijke gezondheidsrisico’s die verbonden zijn met het gebruik van rubbergranulaat als instrooimateriaal op kunstgrasvelden, dat uit gerecycleerde banden wordt vervaardigd. Op 1 juni 2016 heeft zij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) gevraagd om te beoordelen of de aanwezigheid van bepaalde stoffen (in het bijzonder polycyclische aromatische koolwaterstoffen — pak’s) in rubbergranulaat gebruikt als instrooimateriaal op kunstgras een onaanvaardbaar gezondheidsrisico vormt en, indien dit zo is, advies te geven over de nodige risicobeheersmaatregelen[1].

Mocht dit het geval zijn, zou de Commissie aanvullende maatregelen treffen om de aanwezigheid van pak’s in rubbergranulaat gebruikt op kunstgrasvelden te beperken. In februari 2017 wordt een verslag van het ECHA verwacht. Het ECHA verzamelt informatie over studies, waaronder eerder uitgevoerde veldstudies, en coördineert haar inspanningen met andere initiatieven en onderzoeken die momenteel in de Verenigde Staten[2], door individuele lidstaten en door de industrie worden uitgevoerd.

Het is momenteel nog te vroeg om uitspraken te kunnen doen over het feit of de resultaten van het ECHA-onderzoek de bezorgdheid over de risico’s in verband met het gebruik van gerecycleerd rubber als instrooimateriaal op kunstgras zullen bevestigen, en dus is het ook nog te vroeg voor adviezen over mogelijke voorzorgsmaatregelen of voor het innemen van een standpunt ten aanzien van het verdere gebruik van kunstgrasvelden. Producenten van kunstgrasvelden die rubbergranulaat gebruiken, moeten er in elk geval reeds voor zorgen dat het materiaal voldoet aan de reeds bestaande beperkingen in punt 28 van bijlage XVII bij de REACH-verordening[3].

[1] https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/echa_rest_proposals_rubber_granules_en.pdf

[2] Federal Research Action Plan on Recycled Tire Crumb Used on Playing Fields and Playgrounds. https://www.epa.gov/chemical-research/federal-research-recycled-tire-crumb-used-playing-fields

[3] Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen.

Interessant voor jou

Questions on sustainability agenda and promotion of the meat sector

Lees verder

Vragen over gezondheidsrisico's van kunstgrasvelden

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer