Vragen over gebruik van de normen van de OIE voor de studie over dieren­welzijn in de Europese aqua­cultuur


Indiendatum: dec. 2017

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

De Commissie publiceerde onlangs een studie over het welzijn van dieren tijdens vervoer en slachten in de Europese aquacultuur. In Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad inzake de bescherming van dieren bij het doden(1) staat met betrekking tot het verdoven van vis: „Toekomstige initiatieven van de Gemeenschap dienen te worden genomen op basis van een wetenschappelijke beoordeling door de EFSA van de risico's die verbonden zijn aan het slachten en doden van vissen”. In 2009 publiceerde de EFSA wetenschappelijke adviezen over de praktijken inzake verdoving voor de voornaamste soorten in de Europese aquacultuur. Deze adviezen waren gebaseerd op een risicobeoordelingsmethode en omvatten ook specifieke aanbevelingen.

In het kader van de studie getiteld „Het welzijn van kweekvis: gebruikelijke praktijken tijdens vervoer en slachten” staat in de taakomschrijving van contractanten dat deze praktijken moeten worden vergeleken met de internationale normen inzake dierenwelzijn van de OIE, die als referentie dienen.

Waarom heeft de Commissie bevolen dat niet de wetenschappelijke adviezen en aanbevelingen van de EFSA maar de OIE-normen als referentie voor deze analyse worden gebruikt?

Als deze benadering blijkt tekort te schieten, zal de EFSA dan de opdracht krijgen om nieuwe richtsnoeren op te stellen?

(1) Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden, PB L 303 van 18.11.2009, blz. 1.

NL

E-007531/2017

Antwoord van de heer Andriukaitis

namens de Commissie

(1.2.2018)

De Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) is de enige wereldwijd opererende organisatie die op het gebied van het dierenwelzijn internationale normen vaststelt. De internationale OIE-normen zijn wetenschappelijk gefundeerd en zijn wereldwijd door 181 landen aangenomen, waaronder ook de lidstaten van de EU.

Aangezien op het gebied van viswelzijn specifieke EU-regelgeving ontbreekt, vormen de OIE-normen een waardevolle benchmark.

Dat de OIE-normen in deze studie als benchmark zijn gebruikt, betekent niet dat de wetenschappelijke adviezen en aanbevelingen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) op dit gebied niet zijn bestudeerd of meegenomen in de analyse. Daarbij moet worden opgemerkt dat de adviezen van de EFSA, die op wetenschappelijke informatie zijn gebaseerd, niet noodzakelijkerwijs ook de praktische en economische haalbaarheid van de maatregelen (risicobeoordeling dan wel risicobeheer) in aanmerking nemen.

De Commissie is dan ook van oordeel dat de benadering die in de bovengenoemde studie is gekozen, passend is.

Word lid

    Word lid Doneer