Vragen over Franse wetgeving op het gebied van bena­mingen van vlees­ver­vangers


Indiendatum: apr. 2018

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

Volgens mediaberichten [1,2] heeft het Franse parlement een wet aangenomen die het verbiedt om vegetarische producten aan te bieden onder namen als ‘worst’, ‘schnitzel’ etc, op straffe van een dwangsom van €300.000. De Fransen zouden de wet rechtvaardigen met de uitspraak van het Europese Hof in zaak C-422/16 [3]. Echter vermeldt deze uitspraak expliciet geen betrekking te hebben op de vlees- en visserijsector.

1) Deelt de Commissie de mening dat producten die zijn aangeduid als ‘vegetarische worst’ of ‘vegetarische schnitzel’, voorzien van etiket met vermelding van ingrediënten, geen enkele aanleiding geven tot verwarring?

Lidstaten mogen volgens VERORDENING (EU) Nr. 1169/2011 nationale maatregelen vaststellen, mits zij het vrije verkeer van goederen niet verbieden, belemmeren of beperken.

2) Belemmert of beperkt het Franse verbod op namen als ‘vegetarische worst’ het vrije verkeer van vegetarische voedselproducten en is de wet in strijd met Verordening Nr.1169/2011?

3) Deelt u mijn zorg dat door de wet consumenten beperkt worden in hun keuze voor milieuvriendelijke, plantaardige alternatieven voor vlees?

[1] https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/apr/19/france-vegetarian-foods-no-meat-words
[2] https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/14/tofuboter-en-veggie-kaas-mogen-niet-van-het-hof-11085726-a1562975
[3] https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191704&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=260717?????

Indiendatum: apr. 2018
Antwoorddatum: 26 jul. 2018

1. Wanneer er geen specifieke wetgeving is die bijzondere benamingen voor op vlees gebaseerde levensmiddelen voorschrijft, zijn de bepalingen van Verordening (EU) nr. 1169/2011(1) van toepassing, waarin de algemene etiketteringsvoorschriften zijn vastgesteld.

In dit verband wordt in artikel 7, lid 1, onder a), van de verordening bepaald dat de voedselinformatie niet misleidend mag zijn ten aanzien van de kenmerken van het levensmiddel, en vooral niet ten aanzien van de aard en samenstelling ervan.

Het is in eerste instantie aan de lidstaten om de wetgeving te handhaven en het mogelijk misleidende karakter van de voedselinformatie te beoordelen.

2 en 3. Aangezien de Commissie nog niet in kennis is gesteld van de Franse wet waarnaar het geachte Parlementslid verwijst, kan de Commissie in dit stadium niet oordelen of de wet aan het recht van de Unie voldoet.

(1) Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18).

Interessant voor jou

Vragen over het uitsluiten van EU-subsidies voor stierenvechten bij hervorming landbouwbeleid

Lees verder

Vragen over de milieueffectreportage van Lelystad Airport

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer