Vragen over het uitsluiten van EU-subsidies voor stierenvechten bij hervorming landbouwbeleid

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

In antwoord op schriftelijke vragen E-000994-14 impliceert de Commissie dat boeren vrij zijn om met verkregen EU-subsidies vechtstieren te fokken. In antwoord op schriftelijke vraag E-005082/2016 stelt de Commissie daarnaast, dat de EU, door bepalingen in Verordening 1307/2013, niet mag uitsluiten dat directe betalingen gebruikt worden voor het fokken van vechtstieren.

1) Welke bepalingen moeten volgens de Commissie gewijzigd worden in -of toegevoegd worden aan- EU Verordening 1307/2013, om te voorkomen dat boeren EU-subsidies gebruiken om vechtstieren te fokken en bestaat de mogelijkheid om deze bepalingen toe te voegen tijdens de hervorming van het landbouwbeleid in 2020?

2) Bent u met mij eens dat het langdurig treiteren en mishandelen van stieren tijdens hun leven en het martelen van stieren voor hun dood in arena’s of tijdens fiesta’s als Toro de Fuego of de stierenrennen in Pamplona inbreuken zijn op EG-richtlijn 98/58/EG, die houders en eigenaren van dieren verplicht alle passende maatregelen te treffen om het welzijn van zijn dieren te verzekeren, te voorkomen dat dieren onnodig aan pijn of leed worden blootgesteld en dat hen geen onnodig letsel wordt toegebracht?

3) In hoeverre is de Commissie bereid brede minimumeisen voor dierenwelzijn te koppelen aan het verlenen van landbouwsubsidies aan de rundveehouderij?