Vragen over extra maat­re­gelen tijdens dier­trans­porten deze zomer


Indiendatum: jun. 2023

Elk jaar vinden in de zomer diertransporten plaats bij hogere temperaturen dan het aanbevolen maximum van 30 graden zoals voorgeschreven in Verordening 1/2005 [1].

Het welzijn van koeien en varkens wordt bij temperaturen boven de 25 graden al ernstig aangetast [2, 3], bij schapen kan hittestress al vanaf 28 graden ontstaan [4], bij konijnen kan alleen tot 27.8 (THI) hittestress worden voorkomen [5] en ook bij kippen ontstaat al bij lagere temperaturen, in combinatie met hogere luchtvochtigheid, hittestress [6].

1. Hoe gaat de Commissie ervoor zorgen dat dieren deze zomer niet bij hoge temperaturen, zoals aanbevolen door EFSA [2,3,4,5, 6], op transport worden gezet?

2. Welke extra (temperatuur)controles bij diertransporten, inclusief tijdelijke opschorting van diertransporten indien deze controles ontoereikend zijn, is de Commissie zelf, en via de lidstaten, van plan om deze zomer uit te laten voeren?

3) Hoe gaat de Commissie erop toezien dat de lidstaten deze zomer geen diertransporten toelaten die in strijd zijn met Verordening (EG) nr. 1/2005, met name bij hoge temperaturen tijdens diertransporten op zee of na aankomst buiten de EU?

[1] Verordening 1/2005, Hoofdstuk VI, 3.1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R0001&qid=1687359237306

[2] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7442

[3] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7445

[4] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.2903/j.efsa.2022.7404

[5] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.2903/j.efsa.2022.7441

[6] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.2903/j.efsa.2022.7441

Indiendatum: jun. 2023
Antwoorddatum: 31 jul. 2023

Antwoord van mevrouw Kyriakides
namens de Europese Commissie

De door het geachte Parlementslid genoemde wetenschappelijke adviezen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) zijn gepubliceerd ter ondersteuning van de lopende herziening van de EU-wetgeving inzake dierenwelzijn[1] en er zal tijdens dit proces rekening mee worden gehouden.

Hoewel de bestaande wetgeving deze adviezen niet volledig weerspiegelt, zijn zij voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waardevol om de risico’s voor het welzijn van de dieren te analyseren, slechte gevolgen voor de gezondheid en het welzijn te voorkomen en de huidige wetgeving naar behoren uit te voeren.

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van de EU-wetgeving.

In haar rol als hoedster van de Verdragen houdt de Commissie echter toezicht op de uitvoering van het EU-recht en ziet zij toe op de uniforme toepassing ervan in de hele EU. De diensten van de Commissie zullen blijven samenwerken met het netwerk van nationale contactpunten voor dierenvervoer en de situatie in de zomer blijven volgen.

De Commissie moedigt de lidstaten ook aan voorzorgsmaatregelen te nemen, het vervoer van dieren gedurende lange transporten tijdens de zomertijd op te schorten of aanzienlijk te beperken.

Daartoe heeft de Commissie, net als elke zomer, onlangs een brief gestuurd aan de hoofden van de veterinaire diensten (HVD’s) van alle lidstaten en een aantal derde landen over de gevaren van dierenvervoer tijdens perioden van hoge temperaturen. De HVD’s worden aangemoedigd de vervoerders onder hun jurisdictie te adviseren het vervoer van levende dieren te beperken of alternatieven te zoeken, zoals nachtvervoer.

[1] https://food.ec.europa.eu/anim...

Interessant voor jou

Vragen over de invoer van niet-menselijke primaten in de EU voor dierproeven en onderzoek naar toxiciteit en de plannen van de Commissie voor de geleidelijke afschaffing daarvan

Lees verder

Vragen over EU-certificaten voor overbrenging binnen de EU die vrijstellingen van de verbodsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad toestaan

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer