Vragen over Europese wetgeving voor genetische modificatie

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

In de Europese wetgeving voor genetische modificatie is opgenomen dat bij het werken met GMO's riciso-analyse, detecteerbaarheid en herkenbare labels noodzakelijke elementen zijn [1] en dat bij de uitvoering van de richtlijn rekening moet worden gehouden met het voorzorgsbeginsel [2]. Doel van deze wetgeving is volksgezondheid, milieu, diergezondheid en dierenwelzijn beschermen.

Een aantal lidstaten heeft voornemens om het uitzonderingsmechanisme voor nieuwe gentechtechnieken, zoals CRISPR/Cas9, te verruimen waardoor het indruist tegen het voorzorgsprincipe. Daarom loopt via de Franse staat een rechtszaak bij het Europees Hof van Justitie over de interpretatie van de Europese wetgeving voor genetische modificatie.

1) Is de Commissie het eens dat CRISPR/Cas9 een genetisch gemodificeerd mechanisme is dat valt onder de EU-wetgeving voor genetische modificatie?

2) Kan de Commissie garanderen dat in afwachting van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie er geen nieuwe gentechnieken buiten de richtlijn worden toegelaten, omdat het toekennen van vrijstellingen voor nieuwe gentechnieken betekent dat er geen verdere risico-analyse en monitoring plaatsvindt?

3) Is de Commissie het met mij eens dat met het toelaten van uitzonderingen op de bestaande EU-wetgeving voor genetische modificatie het voor boeren, telers en consumenten niet meer te achterhalen is of er sprake is van genetische manipulatie?

[1]     Verordening 1829/2003; Verordening 1830/2003; Richtlijn 2001/18
[2]     Richtlijn 2001/18, Overweging 8