Questions on sustai­na­bility agenda and promotion of the meat sector


Indiendatum: okt. 2016

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

The animal agricultural sector is responsible for 18% of GHG emissions globally, including Methane and Nitrous Oxide. It is also a major source of animal welfare problems, human health issues, land and water degradation.

Reducing meat consumption should play a key role in the EU’s strategy to mitigate these harmful impacts. However, Commissioner Hogan recently stated that the Commission will be putting a bigger emphasis on the meat sector’s role in the sustainability agenda, including a series of promotional campaigns.

Can the Commission clarify:

1) What evidence it is basing this plan on, considering the major intergovernmental agencies, and numerous studies, implicate animal agriculture as a major driver of climate change as well as a disproportionate user of land, water and feedstuffs?

2) Does the Commission not consider a better use of EU tax payers’ money would be the promotion and support of healthy and sustainable plant-based foods?

3) How does the Commission intend to meet its international commitments, such as the Paris Agreement and the SDGs, without addressing the animal agricultural sector’s environmental impact and promoting more sustainable consumption patterns that are less reliant on animal protein?

NL

E-007725/2016

Antwoord van de heer Hogan

namens de Commissie

(20.1.2017)

Het geachte Parlementslid doelt waarschijnlijk op het nieuwe thema dat is opgenomen in het werkprogramma[1] voor 2017 voor afzetbevorderings- en voorlichtingsactiviteiten voor de interne markt van de EU en in de vorm van multiprogramma's.

Daarmee wordt beoogd programma's te bevorderen die gericht zijn op het verhogen van de bekendheid met en de productie van duurzame landbouw in de Unie en op het vergroten van de rol van de agrovoedingssector voor klimaatactie en het milieu. In aanmerking komende producten en productiemethoden zijn onder meer die welke bijdragen tot matiging van de klimaatverandering (bijvoorbeeld vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (bkg's)), aanpassing aan klimaatverandering (zoals waterbesparing, klimaatbestendige gewassen en variëteiten), aandacht voor biodiversiteitsbehoud en duurzaam gebruik van hulpbronnen (bijvoorbeeld in het wild levende dieren, het landschap, genetische hulpbronnen) en waterbeheer (bijvoorbeeld efficiency van watergebruik, vermindering van de nutriënten- of pesticidendruk) en duurzaam bodembeheer (bijvoorbeeld erosiebestrijding, nutriëntenbalans, preventie van verzuring en verzilting). Het doel van de afzetbevorderingsprogramma's in het kader van dit thema bestaat er dus in bij te dragen aan de bovengenoemde doelstellingen door voedselproductie te ondersteunen die ermee verenigbaar is (waaronder vleesproductie).

Wat de nakoming van internationale verplichtingen betreft, heeft de EU zich ertoe verbonden de bkg-emissies voor de hele economie uiterlijk in 2030 met 40 % terug te dringen ten opzichte van 1990. De sectoren landbouw en landgebruik zullen aan deze inspanning moeten bijdragen door hun bkg-emissies verder te verlagen, zich aan te passen aan de klimaatverandering en hernieuwbare materialen voor het decarboniseren van andere economische sectoren te leveren. Ter informatie: van 1990 tot en met 2014 zijn de totale bkg-emissies door de landbouw in de EU-28 met 21 % afgenomen en de methaanemissies met 22 %[2].

[1] Werkprogramma in het kader van Verordening (EU) nr. 1144/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende landbouwproducten uitgevoerd op de interne markt en in derde landen.

[2] http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer

Interessant voor jou

Mondelinge vraag aan de Europese Commissie over een EU-verbod op wilde dieren in circussen

Lees verder

Vragen over Europees kunstgrasonderzoek en voordelen van een kunstgrasvrij Europa

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer