Monde­linge vraag over een Europees commis­saris voor dieren­welzijn


Indiendatum: 10 jan. 2022

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000001/2022
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Niels Fuglsang (S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Petras Auštrevičius (Renew), Manuel Bompard (The Left), Michal Wiezik (Renew), Emmanouil Fragkos (ECR), Anja Hazekamp (The Left), Johan Van Overtveldt (ECR), Emma Wiesner (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Maria Noichl (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Jerzy Buzek (PPE), Tilly Metz (Verts/ALE), Leszek Miller (S&D), Manon Aubry (The Left), Pascal Arimont (PPE), Pascal Durand (Renew), Caroline Roose (Verts/ALE), Martin Hojsík (Renew), Tanja Fajon (S&D), Marina Kaljurand (S&D), Biljana Borzan (S&D), Saskia Bricmont (Verts/ALE), Magdalena Adamowicz (PPE), Isabella Adinolfi (PPE), Alviina Alametsä (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE), Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE), Margrete Auken (Verts/ALE), Aurélia Beigneux (ID), Lars Patrick Berg (ECR), Benoît Biteau (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), Marc Botenga (The Left), Geert Bourgeois (ECR), Milan Brglez (S&D), Annika Bruna (ID), Martin Buschmann (NI), Damien Carême (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), David Cormand (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Tomasz Frankowski (PPE), Raphaël Glucksmann (S&D), Catherine Griset (ID), Claude Gruffat (Verts/ALE), Sylvie Guillaume (S&D), José Gusmão (The Left), Andrzej Halicki (PPE), Pär Holmgren (Verts/ALE), Virginie Joron (ID), Assita Kanko (ECR), Manolis Kefalogiannis (PPE), Łukasz Kohut (S&D), Dietmar Köster (S&D), Petros Kokkalis (The Left), Athanasios Konstantinou (NI), Stelios Kouloglou (The Left), Elena Kountoura (The Left), Stelios Kympouropoulos (PPE), Georgios Kyrtsos (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Marisa Matias (The Left), Sara Matthieu (Verts/ALE), Vangelis Meimarakis (PPE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Younous Omarjee (The Left), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Demetris Papadakis (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), Jiří Pospíšil (PPE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Andreas Schieder (S&D), Michal Šimečka (Renew), Ivan Štefanec (PPE), Jessica Stegrud (ECR), Róża Thun und Hohenstein (Renew), Marie Toussaint (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Kathleen Van Brempt (S&D), Marianne Vind (S&D), Petar Vitanov (S&D), Elissavet Vozemberg-Vrionidi (PPE), Thomas Waitz (Verts/ALE), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Salima Yenbou (Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Sarah Wiener (Verts/ALE), Sabrina Pignedoli (NI), Tiziana Beghin (NI), Dragoş Tudorache (Renew), Laura Ferrara (NI), Nikolaj Villumsen (The Left), Michael Bloss (Verts/ALE), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Jakop G. Dalunde (Verts/ALE), Christel Schaldemose (S&D), Morten Løkkegaard (Renew), Maria Spyraki (PPE), Günther Sidl (S&D), Jytte Guteland (S&D), Mohammed Chahim (S&D), Thijs Reuten (S&D), Fulvio Martusciello (PPE), Vera Tax (S&D), Elisabetta Gualmini (S&D), Alfred Sant (S&D), Josianne Cutajar (S&D), Brando Benifei (S&D), David Casa (PPE), Andrea Cozzolino (S&D), Ivars Ijabs (Renew)

In artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt erkend dat dieren wezens met gevoel zijn. Uit Eurobarometer-enquêtes is gebleken dat Europese burgers om dieren geven en het welzijn van dieren graag verbeterd zien door middel van duidelijke wetgeving, doeltreffend beleid en toewijzing van voldoende middelen.

De EU-wetgeving inzake dierenwelzijn is sinds 1974 veranderd, maar de aanpak van de EU-instellingen is tot op heden inconsistent, wat op verschillende vlakken heeft bijgedragen aan het probleem van gebrekkige handhaving.

Aangezien het belang van dierenwelzijn duidelijk door de Commissie is erkend, moet de Europees commissaris die verantwoordelijk is voor het welzijn van dieren op dit gebied meer invloed en bevoegdheden krijgen binnen de EU-instellingen.

Ruim 145 000 Europese burgers en meer dan 155 leden van alle fracties hebben zich reeds bij de #EUforAnimals-campagne aangesloten om te eisen dat er meer belang wordt gehecht aan het welzijn van dieren door deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk in de naam van het desbetreffende directoraat-generaal van de Commissie, evenals in de functieomschrijving van de bevoegde commissaris te laten terugkomen.

De commissaris zou als zodanig verantwoordelijk zijn voor “Gezondheid, Voedselveiligheid en Dierenwelzijn”, wat niet alleen de vooruitgang op wetgevingsgebied, maar ook de correcte handhaving ten goede zou komen.

Dit zou een belangrijk politiek besluit zijn dat binnen de EU-instellingen tot een grotere verantwoordingsplicht zou leiden met betrekking tot dierenwelzijn en zo de samenhang, consistentie, doeltreffendheid en impact van de beleidsvorming op dit gebied zou bevorderen.

Een van de onmiddellijke ontwikkelingen in het kader van het voorstel bestaat in de oprichting van een speciaal directoraat voor dierenwelzijn binnen het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (DG SANTE) van de Commissie om het bijzondere belang van dierenwelzijn naar behoren te erkennen.

Is de Commissie voornemens positief op dit voorstel te reageren? Zo ja, welke procedures heeft zij met het oog op de tenuitvoerlegging van het voorstel ingeleid?

Interessant voor jou

Vragen over de veronachtzaming door de Commissie van het welzijn van ongewervelde zeedieren met gevoel bij de herziening van EU-wetten inzake het welzijn van diere

Lees verder

Vragen over EU-grens – door Atos ontwikkelde software voor het herkennen van dialecten

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer