Vragen over ernstige paar­den­mis­han­deling in Uruguay en Argen­tinië en EU-import van het vlees van deze paarden


Indiendatum: jul. 2019

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord

aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

De EU importeert jaarlijks duizenden tonnen paardenvlees uit Argentinië en Uruguay.

Internationale ngo’s hebben sinds 2012 herhaaldelijk bewijs geleverd van grote welzijnsproblemen en de mishandeling van paarden in deze landen. Ernstig gewonde paarden blijven onverzorgd en deze dieren wordt onnodig leed berokkend, bijvoorbeeld door hen op te jagen met vuur, stroomschokken en honden, dit alles in strijd met de bepalingen van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1099/2009.

Ngo’s constateren daarnaast talloze overtredingen van bijlage III bij diezelfde verordening[1].

Ook controle nr. 2018-6457 van DG SANTE[2] concludeert dat Europese dierenwelzijns- en voedselveiligheidsvoorschriften niet nageleefd worden, ondanks het feit dat er ten tijde van deze controle – waarschijnlijk door bewuste sabotage – op geen van de gecontroleerde slachterijen paarden aanwezig waren.

1) Waarom staat de Commissie toe dat er ondanks de geconstateerde dierenmishandelingen en inbreuken op EU-regels ruim een jaar na controle nr. 2018-6457 nog steeds paardenvlees uit Uruguay en Argentinië wordt ingevoerd? Is de Commissie bereid deze invoer stop te zetten?

2) Voorziet de overeenkomst met Mercosur in de afschaffing van het invoertarief voor paardenvlees?

3) Is de Commissie het ermee eens dat het verminderen van de importcontroles op vlees uit de Mercosur-landen, zoals voorgesteld in artikel 7, punt B, van het hoofdstuk over sanitaire en fytosanitaire maatregelen (SPS) van de overeenkomst EU-Mercosur, onverstandig is in het licht van bovenstaande informatie?

[1] https://www.dierenrecht.nl/sites/dierenrecht.nl/files/field/attachment/kortrapportpaardenvleesstichtingdierrecht.pdf

[2] http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=4094

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 11 sep. 2019

EN

E-002420/2019

Antwoord van de heer Andriukaitis

namens de Europese Commissie

(11.9.2019)

Het auditverslag waarnaar het geachte parlementslid verwijst, had tot doel de officiële controlesystemen inzake de productie van voor uitvoer naar de EU bestemd paardenvlees en de certificeringsprocedures te beoordelen. Het welzijn van dieren bij het slachten was een van de doelen van de missie. In dit verband komt uit het verslag naar voren dat de tekortkomingen met betrekking tot de bedwelming en de verbloeding die uit de vorige audit waren gebleken, zijn gecorrigeerd.

Indien de Commissie zou vaststellen dat de bevoegde autoriteiten van beide landen niet in staat zijn betrouwbaar te certificeren dat paardenvlees dat voor de EU-markt is bestemd, voldoet aan de EU-gezondheidsvoorschriften, kan zij, met instemming van de lidstaten, maatregelen nemen om de risico’s voor de diergezondheid en de volksgezondheid in de EU te beperken. De Commissie heeft in het verleden niet geaarzeld om dergelijke maatregelen te nemen (bv. met Mexico).

Op 1 juli 2019 is een principeakkoord bereikt over de overeenkomst tussen de EU en Mercosur[1]. Artikel 7, punt B, van het hoofdstuk over sanitaire en fytosanitaire maatregelen van die overeenkomst biedt de mogelijkheid om – in voorkomend geval – de invoercontroles te vereenvoudigen en te verminderen, zonder dat het in enige wettelijke verplichting daartoe voorziet. Elke beslissing ter zake zal worden beoordeeld op basis van de volgende punten: de betrokken risico’s, de controles die door producenten en/of importeurs worden uitgevoerd en door de autoriteiten zijn gevalideerd, de door de bevoegde autoriteit van het land van uitvoer gegeven garanties, en normen en aanbevelingen van internationale organisaties, waaronder de Wereldorganisatie voor diergezondheid.

Krachtens de overeenkomst tussen de EU en Mercosur zal de handel in paardenvlees worden geliberaliseerd. De EU-rechten zullen worden afgeschaft over een afbouwperiode van, in beginsel, vier jaar vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst.

[1] http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2048