Vragen over ernstige inbreuken op EU-regels bij door Roemenie geau­to­ri­seerde dierans­porten


Indiendatum: jul. 2019

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord

aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Roemeense autoriteiten autoriseerden onlangs een massatransport met zeventigduizend schapen naar de Perzische Golf. De schapen werden vervoerd op het schip ‘Al Shuwaikh’ door vervoersbedrijf Livestock Transport & Trading (KLTT).

Al vooraf was duidelijk dat dit transport in strijd is met Verordening (EG) 1/2005. Bijvoorbeeld vanwege grote overschrijding van de maximumtemperaturen waarin dieren vervoerd mogen worden.

Ondergetekend parlementslid constateerde ter plaatse in de haven van Midia dat er grof geweld werd gebruikt tegen de schapen terwijl ze werden opgeladen. Hiervan zijn videobeelden gemaakt [1].

De Commissie waarschuwde de Roemeense autoriteiten in Maart al dat er zorgen waren over de Roemeense inspecties en autorisaties van diertransporten. Daarnaast vroeg de Commissie expliciet om het transport met de Al Shuwaikh niet toe te staan.

1) Overweegt de Commissie een inbreukprocedure nu Roemenië meermaals, willens en wetens, Verordening 1/2005 heeft overtreden?

2) In Resolutie A8-0057/2019 verzocht het parlement de Commissie om een rode lijst op te stellen van marktdeelnemers die herhaalde en ernstige inbreuken op de verordening hebben gepleegd. Wanneer is deze lijst beschikbaar en komt vervoerder KLTT op deze lijst?

3) Gaat de Commissie, vanwege de stelselmatige welzijnsproblemen, vervoer van levende dieren naar landen buiten de EU verbieden, indien lidstaten geen maatregelen nemen?

[1] https://player.vimeo.com/exter...

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 27 aug. 2019

E-002302/2019

Antwoord van de heer Andriukaitis namens de Europese Commissie

(27.8.2019)

De Commissie is van plan binnenkort in Roemenië een controle te verrichten. Dankzij die controle zal de Commissie over de nodige informatie beschikken om te beslissen over verdere acties.

Zoals aangegeven in haar antwoord op de resolutie van het Parlement over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU[1], onderzoekt de Commissie het verzoek in punt 11 van de resolutie om een lijst op te stellen en te publiceren van marktdeelnemers die herhaalde en ernstige inbreuken op de verordening hebben gepleegd in het licht van de toepasselijke Europese en nationale wetgeving. Er is nog geen lijst opgesteld van zeevervoerders die herhaalde en ernstige inbreuken hebben gepleegd op de verordening.

Op basis van inbreuken op het dierenwelzijn in het niet-EU-land kan de Commissie geen algemeen verbod op de uitvoer van levende dieren naar landen buiten de EU opleggen. Zoals de Commissie in haar antwoorden op de schriftelijke vragen P-004562/2018 en E-005366/2018 heeft opgemerkt, vallen “de vaststelling en de handhaving van voorschriften inzake dierenwelzijn in landen buiten de EU onder de bevoegdheid van de desbetreffende bevoegde nationale autoriteiten. Een uitvoerverbod voor levende dieren naar landen buiten de EU zou ook zeer zorgvuldig moeten worden onderzocht in het licht van de regels van de Wereldhandelsorganisatie, die bindend zijn voor de Unie en haar lidstaten”. De Commissie is niet van plan een uitvoerverbod voor levende dieren in te stellen, aangezien zij de handel in levende dieren als een integrerend deel van de landbouwactiviteit beschouwt.

Wat de inbreuken op het dierenwelzijn bij vervoer van dieren vanuit de EU betreft, is het de verantwoordelijkheid van de lidstaten om geen vervoer in strijd met Verordening (EG) nr. 1/2005 toe te laten. Indien nodig moet een lidstaat een vergunning voor een bepaalde uitvoer weigeren.

[1] http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0057_NL.html