Vragen over de EU moet Afri­kaanse olifanten beschermen


Indiendatum: jul. 2019

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-002277/2019

aan de Raad

Artikel 130 van het Reglement

Christophe Grudler (Renew), Pascal Durand (Renew), Catherine Chabaud (Renew), Sylvie Brunet (Renew), Frédérique Ries (Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Stéphane Bijoux (Renew), Olivier Chastel (Renew), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Pierre Karleskind (Renew), Jérémy Decerle (Renew), Carmen Avram (S&D), Tiziana Beghin (NI), Sophia in 't Veld (Renew), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Joachim Schuster (S&D), Judith Bunting (Renew), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Bettina Vollath (S&D), Pascal Arimont (PPE), Andrus Ansip (Renew), Catherine Rowett (Verts/ALE), Eleonora Evi (NI), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Martin Buschmann (GUE/NGL), Karen Melchior (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Younous Omarjee (GUE/NGL), Anna Julia Donáth (Renew), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Valerie Hayer (Renew), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Naomi Long (Renew), Alexandra Louise Rosenfield Phillips (Verts/ALE), Javier Nart (Renew), Karin Karlsbro (Renew), Piernicola Pedicini (NI), Johan Van Overtveldt (ECR), Romana Tomc (PPE), Demetris Papadakis (S&D), Clare Daly (GUE/NGL), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Christophe Hansen (PPE) en Gina Dowding (Verts/ALE)

Medio augustus vindt in Genève de 18e vergadering van de Conferentie der Partijen (CoP18) bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) plaats.

De situatie van olifanten is bijzonder zorgwekkend. In de afgelopen tien jaar is meer dan een kwart van de olifantenpopulatie in de wereld gedood!

Verschillende landen, waaronder negen Afrikaanse landen, gesteund door EU-lidstaten, willen alle populaties van de Afrikaanse olifant in bijlage I van de overeenkomst opnemen. Vooralsnog zijn alleen de olifantenpopulaties in de landen van Centraal-Afrika opgenomen in bijlage I, zodat zij volledige bescherming genieten. De overige olifantenpopulaties (in het zuiden van Afrika) zijn momenteel opgenomen in bijlage II (die hen een sterke bescherming biedt, maar de handel in ivoor toestaat). Deze dubbele classificatie heeft tot gevolg dat de illegale handel in ivoor in de Centraal-Afrikaanse landen in de hand wordt gewerkt.

1. Welk gemeenschappelijk standpunt zal de EU tijdens de conferentie innemen?

2. Zal zij een hoog niveau van bescherming van Afrikaanse olifanten verdedigen door voorstel nummer 12 te steunen en alle Afrikaanse olifantenpopulaties in bijlage I op te nemen om de handel in ivoor te voorkomen?

De bescherming van de Afrikaanse olifant is van cruciaal belang voor de instandhouding van de biodiversiteit op aarde, en de EU moet het goede voorbeeld geven.

Indiendatum: jul. 2019
Antwoorddatum: 23 sep. 2019

NL

P-002277/2019

Antwoord

(23.9.2019)

Het namens de Unie in te nemen standpunt op CoP18 van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites-CoP18) (Genève, 17-28 augustus 2019), onder meer over de kwestie die in de vraag van de geachte Parlementsleden aan bod komt, is vastgesteld in een besluit van de Raad van 8 juli 2019.

Het besluit is bij brief van 8 juli 2019 ter informatie aan het Europees Parlement toegezonden, overeenkomstig artikel 218, lid 10, VWEU.

Word lid

    Word lid Doneer