Vragen over een verbod op versnip­peren en vergassen van kuikens


Indiendatum: mei 2016

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

De Luxemburgse Minister Fernand Etgen (Landbouw en Consumentenbescherming) presenteerde afgelopen vrijdag een wetsvoorstel dat het versnipperen van mannelijke kuikentjes vlak na het uitbroeden verbiedt. Jaarlijks worden in Europa ruim 360 miljoen eendagshaantjes levend versnipperd of vergast, omdat ze geen eieren kunnen leggen. Dit voorstel is onderdeel van een breder plan om Luxemburgse dierenwelzijnswetten sterk te verbeteren, waarbij ook het houden van dieren voor bontproductie verboden wordt.

1) Welke mogelijkheden ziet de Commissie om in navolging van Luxemburg verbeterde dierenwelzijnswetgeving in de gehele EU in te voeren?

2) In hoeverre is de Commissie bereid om het doden van eendagshaantjes te verbieden en daarmee het prenataal screenen van eieren te stimuleren en een impuls te geven aan de ontwikkeling van in-ovo screeningsmethoden?

3) Het leed van honderden miljoenen eendagshaantjes kan op korte termijn voorkomen kan worden door een verbod op het doden van deze kuikens en het verplicht stellen van het prenataal sexen van kippeneieren. Maar een structurele verbetering van het welzijn van dieren in de eierindustrie ligt in drastische hervorming en schaalverkleining van de legkippensector. Op welke wijze en binnen welke termijn gaat de Commissie dit realiseren?

NL

E-003953/2016

Antwoord van de heer Andriukaitis

namens de Commissie

(28.6.2016)

De Commissie verwijst het geachte Parlementslid naar haar antwoord op schriftelijke vraag E-001193/2016[1]. De Commissie is niet voornemens de bestaande wetgeving[2] te wijzigen als reactie op het Luxemburgse voorstel. Evenmin overweegt zij een voorstel in te dienen voor een verbod op het doden van eendagshaantjes of een schaalverkleining van de legkippensector in de EU.

Zoals reeds gezegd, is er geen commercieel haalbaar alternatief voor het doden van eendagshaantjes. Het is aan de eiersector om de meest geschikte oplossing te vinden om het lijden van de dieren tot een minimum te beperken. Inkrimping van de legkippensector in de EU is geen doelstelling van de Unie.

De EU-wetgeving op dit gebied (het doden van dieren buiten slachthuizen) belet de lidstaten niet om nationale voorschriften te handhaven die strekken tot uitgebreidere bescherming van dieren bij het doden.

[1] http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/parliamentary-questions.html

[2] Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad inzake de bescherming van dieren bij het doden (PB L 303 van 18.11.2009, blz. 1-30).

Interessant voor jou

Vragen over REACH en nieuwe dierproefvrije testmethoden

Lees verder

Mondelinge vraag aan de Europese Commissie over gezondheidsrisico's in verband met de consumptie van plantaardige oliën, in het bijzonder palmoliën

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer