Monde­linge vraag aan de Europese Commissie over gezond­heids­risico's in verband met de consumptie van plant­aardige oliën, in het bijzonder palmoliën


Indiendatum: jun. 2016

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement

Nicola Caputo, Pavel Poc, Biljana Borzan, Gilles Pargneaux, Frédérique Ries, Bronis Rop?, Eric Andrieu, Enrico Gasbarra, Romana Tomc, Claudiu Ciprian T?n?sescu, Nikolay Barekov, Marc Tarabella, Daniel Buda, Lynn Boylan, Stefan Eck, Angel Dzhambazki, Patricija Šulin, Christel Schaldemose, Rolandas Paksas, Ivo Vajgl, Olga Sehnalová, Jo Leinen, Momchil Nekov, Norbert Erd?s, Michela Giuffrida, Brando Benifei, György Hölvényi, Zigmantas Bal?ytis, Karin Kadenbach, Maria Lidia Senra Rodríguez, Doru-Claudian Frunzulic?, Pavel Teli?ka, Yana Toom, Benedek Jávor, Kate?ina Kone?ná, Michèle Rivasi, Isabella De Monte, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Sakorafa, Ivan Jakov?i?, Merja Kyllönen, Aldo Patriciello, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Milan Zver, Anna Záborská, Anja Hazekamp, Tibor Szanyi, Miltiadis Kyrkos, Marlene Mizzi, Hugues Bayet, Claude Rolin, Viorica D?ncil?, Jasenko Selimovic, Filiz Hyusmenova, Miroslav Poche, Carolina Punset, István Ujhelyi, Marco Zullo, Renate Sommer, Mairead McGuinness, Rosa D'Amato, Monika Smolková, Alojz Peterle, Andrea Cozzolino, Stelios Kouloglou

De Europese Voedselautoriteit heeft recentelijk geconcludeerd dat er voldoende bewijs is voor de bewering dat vetzuuresters van glycidyl - contaminanten die zich vormen tijdens de verwerking van geraffineerde plantaardige oliën - genotoxisch en carcinogeen zijn.

De hoogste niveaus van vetzuuresters van glycidyl werden aangetroffen in palmoliën en palmvetten.

Volgens de Europese Voedselautoriteit worden baby's via kindervoeding blootgesteld aan tot tien keer de aanvaardbare niveaus.

Hoewel de niveaus van vetzuuresters van glycidyl in palmoliën en -vetten de afgelopen zes jaar zijn gehalveerd, blijft palmolie voor de meeste mensen de grootste innamebron. Palmolie zit in snacks, koekjes, soepstengels, crackers en tientallen andere voedingsmiddelen voor volwassenen en kinderen en vormt daarmee een potentieel gezondheidsrisico, met name voor kinderen en jongeren, alsook voor iedereen die voedingsmiddelen met veel vetzuren van palmoliën.

Kan de Commissie, gelet op het bovenstaande, aangeven:

– hoe zij denkt om te gaan met de potentiële risico's voor consumenten van de blootstelling aan deze stoffen in voedingsmiddelen; en

– of zij voornemens is regelgeving vast te stellen ter beperking van de aanwezigheid van risicovolle stoffen in palmoliën, teneinde de menselijke gezondheid te beschermen?

Original text

The European Food Safety Authority (EFSA) recently concluded that there is sufficient evidence that glycidyl fatty acid esters – contaminants formed during the processing of refined vegetable oils – are genotoxic and carcinogenic.

The highest levels of glycidyl fatty acid esters were found in palm oils and palm fats.

According to EFSA, babies are exposed to up to ten times the acceptable levels through infant formula.

Although levels of glycidyl fatty acid esters in palm oils and fats have halved in the past 6 years, palm oil remains the biggest contributor for most individuals. Present in snacks, biscuits, bread sticks, crackers and dozens of other foods and children’s foods, palm oil is a potential health concern, especially for children and young people, as well as for all those people who consume foods that are rich in palm fatty acids.

In light of the above, can the Commission state:

– how it intends to manage the potential risks for consumers from exposure to these substances in food; and

– whether it intends to adopt regulatory measures to limit the presence of risky compounds in palm oils in order to protect human health?

Interessant voor jou

Vragen over een verbod op versnipperen en vergassen van kuikens

Lees verder

Vragen over een verbod op het vetmesten van ganzen en eenden

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer