Vragen over een verbod op het vetmesten van ganzen en eenden


Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

In het rapport getiteld "The Welfare of Ducks during Foie Gras Production"[1] wordt gesteld dat "de eend, wanneer hij wordt vetgemest, geen controle heeft over een aspect van zijn leven dat cruciaal is voor zijn overleven, namelijk de opname van passende hoeveelheden van een passend dieet. Dit leidt tot een zeer pover welzijn."

In de aanbevelingen van de Raad van Europa betreffende ganzen en Barbarijse eenden en kruisingen daarvan, die onder EU-wetgeving vallen, wordt gesteld dat de productie van foie gras alleen mag plaatsvinden wanneer dat een gebruikelijke activiteit is en dan alleen als de nationale wetsvoorschriften worden nageleefd. In ieder geval zouden de bevoegde autoriteiten toezicht moeten houden op een dergelijke productie om te waarborgen dat de bepalingen van de aanbeveling ten uitvoer worden gelegd.

1) Wat zijn de uitkomsten van het toezicht op dergelijke productie om te waarborgen dat de bepalingen van de aanbeveling ten uitvoer worden gelegd?

2) In hoeverre beschouwt de Commissie nationale wetgeving die praktijken toestaat die leiden tot een zeer pover dierenwelzijn verenigbaar met de aanbeveling en andere EU?wetgeving?

3) Is de Commissie gezien bovengenoemde rapporten bereid om het vetmesten van ganzen en eenden volledig te verbieden?

[1] Cambridge University Animal Welfare Information Service, 2015

NL

E-004622/2016

Antwoord van de heer Andriukaitis

namens de Commissie

(15.7.2016)

Wat betreft het toezicht op deze specifieke productie met het oog op de aanbeveling van de Raad van Europa, verwijst de Commissie het geachte Parlementslid naar haar antwoord op schriftelijke vraag E-015254/2015[1].

De verenigbaarheid van nationale wetgeving inzake dierenwelzijn met het desbetreffende Unierecht moet per geval worden beoordeeld. De lidstaten moeten zorgen voor de correcte toepassing van de EU-voorschriften inzake dierenwelzijn.

De Commissie overweegt geen verbod op het houden van eenden en ganzen voor de productie van foie gras.

[1] http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/parliamentary-questions.html

Word lid

    Word lid Doneer