Monde­linge vraag aan de Europese Commissie over een EU-verbod op wilde dieren in circussen


Indiendatum: jun. 2016

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement

Karin Kadenbach, Karoline Graswander-Hainz, Tibor Szanyi, Susanne Melior, Fredrick Federley, Miriam Dalli, Nicola Caputo, Stefan Eck, Stelios Kouloglou, Klaus Buchner, Indrek Tarand, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Anja Hazekamp, Kate?ina Kone?ná, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Viorica D?ncil?, Dario Tamburrano, Dominique Bilde, Pavel Poc, Maria Noichl, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevi?ius, Isabella De Monte, Zbigniew Ku?miuk, Filiz Hyusmenova, Jacqueline Foster, Josef Weidenholzer, Keith Taylor, Eugen Freund, Evelyn Regner, Rikke Karlsson

Op grond van Verordening (EG) nr. 1739/2005 van de Commissie tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het vervoer van circusdieren tussen de lidstaten moeten de nodige controles op het vervoer van circusdieren worden verricht.

In de EU wordt de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) ten uitvoer gelegd door middel van een reeks verordeningen inzake de handel in in het wild levende dier- en plantensoorten, waaronder Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad, die op sommige punten verder gaan dan de Cites-bepalingen.

Uit studies is echter gebleken dat de gezondheidschecks en de controle op de handel in en het in bezit hebben van wilde dieren moeilijk uitvoerbaar zijn, aangezien circussen niet alleen voortdurend onderweg zijn, maar ook vaak van naam veranderen en hun circusnummers wijzigen.

Bovendien leidt het gebruik van wilde dieren in circussen regelmatig tot ongelukken met dompteurs, circuspersoneel en toeschouwers.

De afgelopen jaren is de bezorgdheid over de morele aspecten en de veiligheid van het gebruik van wilde dieren in circussen toegenomen, resulterend in wijzigingen in de wetgeving van een aantal lidstaten, waarvan 16 er reeds voor een geheel of gedeeltelijk verbod op het gebruik van dergelijke wilde dieren in circussen hebben geopteerd.

Gaat de Commissie een voorstel doen voor een EU-breed verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen, teneinde ervoor te zorgen dat de regels inzake de blootstelling aan risico's voor de volksgezondheid en de veiligheid, alsook de regels inzake de handel in in het wild levende dier- en plantensoorten tussen de lidstaten worden geharmoniseerd?

Original text

Health controls in respect of the movement of circus animals should be applied under Commission Regulation (EC) 1739/2005 laying down animal health requirements for the movement of circus animals between Member States.

In the EU, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) is implemented through a set of regulations known as the Wildlife Trade Regulations, including Council Regulation (EC) No 338/97, which go beyond the provisions of CITES in some respects.

However, studies demonstrate that controls relating to the health, trading or possession of wild animals are difficult to carry out, as circuses are not only on the move much of the time but also change their names and the acts they employ.

In addition, the use of wild animals in circuses regularly leads to accidents involving animal tamers, circus employees and the public.

Over the past few years there has been increasing concern over the ethics and safety of using wild animals in circuses, and this has led to changes in the legislation of a number of Member States, 16 of which have already adopted a total or partial ban on the use of such animals.

Will the Commission prepare a proposal for an EU-wide ban on wild animals in circuses, so as to ensure that the level of exposure to risks for public health and security, and to illegal trade in wildlife, is harmonised among the Member States?

Interessant voor jou

Vragen over een verbod op het vetmesten van ganzen en eenden

Lees verder

Questions on sustainability agenda and promotion of the meat sector

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer