Vragen over de handel in zeldzame en bedreigde pape­gaaien


Indiendatum: jan. 2019

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000552/2019 aan de Commissie

Artikel 130 van het Reglement

Anja Hazekamp (GUE/NGL), John Flack (ECR), Stefan Eck (GUE/NGL), Pascal Durand (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Keith Taylor (Verts/ALE), Jeppe Kofod (S&D), Jadwiga Wiśniewska (ECR) en Eleonora Evi (EFDD)

Volgens een recent artikel in The Guardian[1] heeft de Australische regering haar toestemming gegeven voor de uitvoer van honderden zeldzame en bedreigde papegaaien naar de ACTP, een Duitse organisatie onder leiding van een veroordeelde crimineel, ondanks bezorgdheid dat de vogels met enorme winst worden verkocht.

In de uitvoervergunningen wordt de verkoop van de vogels en hun jongen verboden, maar uit privéberichten op sociale media blijkt dat er voor honderdduizenden dollars aan inheemse Australische vogels – naar verluidt in het bezit van de ACTP – te koop worden aangeboden. Het Duitse Bundesamt für Naturschutz heeft gezegd dat het op de hoogte is van deze aanbiedingen.

1) Zal de Commissie gezien de bevindingen van het onderzoek van The Guardian en het uitblijven van actie van de Duitse autoriteiten onderzoeken of de relevante EU-wetgeving nageleefd is met betrekking tot de invoer van en handel in vogels door de ACTP (of door hieraan verbonden personen)?

2) Hoe zorgt de EU ervoor dat de wetgeving die de invoer van bedreigde soorten tot niet-commerciële doeleinden beperkt niet omzeild wordt door te beweren dat de invoerder een "dierentuin" is of dat de invoer bestemd is voor "instandinghoudingsfokkerij"?

3) Aan welke criteria moeten particuliere entiteiten voldoen om als invoerder gekwalificeerd te worden en hoe worden deze criteria gecontroleerd?

Original text

According to a recent article in The Guardian(1), the Australian Government has permitted the export of hundreds of rare and endangered parrots to ACTP, a German organisation headed by a convicted criminal, despite concerns that the birds are being sold at a huge profit.

The export permits prohibited the sale of the birds or their offspring, but private messages on social media reveal that native Australian birds apparently from ACTP have been offered for sale for hundreds of thousands of dollars. The German federal agency for nature conservation has said it was aware of those offers.

1. Given the findings of The Guardian’s investigation, and the absence of action by the German authorities, will the Commission investigate whether the relevant EU legislation has been complied with regarding the import and trade of birds by ACTP (or by individuals associated with it)?

2. How does the EU ensure that legislation restricting imports of endangered species to non-commercial purposes is not being circumvented by claiming that the importer is a ‘zoo’ or that the imports are for ‘conservation breeding’?

3. What criteria do private entities need to fulfil to qualify as importers and how are these verified?

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 8 apr. 2019

NL

E-000552/2019

Antwoord van de heer Vella

namens de Europese Commissie

(8.4.2019)

De Commissie heeft de zaak aangekaart bij de Duitse autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten. Zij kreeg als antwoord dat in een vooronderzoek door de openbare aanklager geen overtredingen door de organisatie in kwestie waren vastgesteld. De bevoegde autoriteiten hebben de faciliteiten van de organisatie regelmatig gecontroleerd en alle relevante in- en uitvoerregels bleken te zijn nageleefd.

Indien er zorgen bestaan over het niet naleven van relevante bepalingen, moet dit inderdaad ter kennis van de bevoegde nationale autoriteiten worden gebracht. Als de nationale autoriteiten zouden nalaten actie te ondernemen naar aanleiding van gegrond bewijs dat de voorschriften zijn geschonden, moeten – overeenkomstig de mededeling van de Commissie over EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing[1] – eerst de beschikbare rechtsmiddelen op nationaal niveau worden onderzocht.

De criteria voor de invoer van de in Verordening (EG) nr. 338/97[2] genoemde soorten zijn vastgelegd in artikel 4 van die verordening. Die criteria gelden voor alle importeurs (zowel publieke als particuliere), met een zeer beperkt aantal uitzonderingen, zoals ingeschreven wetenschappelijke instellingen die museummateriaal ontvangen (artikel 7, lid 4). Alle andere importeurs van in bijlage B bij de verordening opgenomen diersoorten – waaronder de papegaaien in kwestie – moeten een uitvoervergunning, een certificaat voor het fokken in gevangenschap of een wederuitvoercertificaat van het land van uitvoer voorleggen, alsmede een invoervergunning van de lidstaat waar de specimens zullen worden ingevoerd. Die documenten worden door het douanekantoor op het eerste punt van binnenkomst in de EU gecontroleerd. Nadere informatie over relevante aspecten van de EU-verordeningen inzake de handel in wilde dier- en plantensoorten is opgenomen in een uitgebreid referentiedocument[3].

[1] C/2016/8600, PB C 18 van 19.1.2017, blz. 10.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52017XC0119(01)

[2] inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer, PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

[3] http://ec.europa.eu/environment/cites/legis_refguide_en.htm