Vragen over een einde maken aan de Japanse walvis­vangst door gebruik te maken van bila­terale en multi­la­terale kanalen


Indiendatum: okt. 2016

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

In overweging O en in de artikelen 1 en 7 van Resolutie B8-0853/2016[1] koppelt het Europees Parlement de Japanse walvisvangst aan de lopende onderhandelingen met Japan over een vrijhandelsovereenkomst en wordt de Commissie onder meer verzocht gebruik te maken van bilaterale en multilaterale kanalen om een einde te maken aan zogenaamd "wetenschappelijke" walvisvangst.

Een burger die contact had opgenomen met de Commissie met een vraag over deze resolutie kreeg van een vertegenwoordiger van de Commissie het volgende antwoord toegestuurd: "In de door het Europees Parlement aangenomen tekst is er geen sprake van handel, noch van vrijhandel".

Kan de Commissie uitleggen waarom ze, in weerwil van de expliciete vermelding van de vrijhandelsovereenkomst met Japan in overweging O, van mening is dat er in de door het Parlement aangenomen tekst geen sprake is van "handel, noch van vrijhandel"? Is deze uitleg in overeenstemming met het antwoord van de vertegenwoordiger?

Beschouwt de Commissie onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten als een bilateraal of multilateraal kanaal en maakt ze daadwerkelijk gebruik van bilaterale en multilaterale kanalen, met inbegrip van onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten, om een einde te maken aan de Japanse walvisvangst?

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0313+0+DOC+XML+V0//NL

Original text

In Recital O, Article 1 and 7 of Resolution B8-0853/2016 [1] the EP links Japans whaling activities and the current negotiations with Japan for a Free Trade Agreement, calling among other things on the Commission to use bilateral and multilateral channels with a view to abolishing alleged scientific whaling. A citizen who had contacted the Commission with a question about this resolution got the following reply from a Commission representative: "Neither trade nor free trade is mentioned in the text adopted by the European Parliament." [...]

1) Can the Commission explain, despite recital O explicitly mentioning the free trade agreement with Japan, why it is of the opinion that ‘trade nor free trade’ is mentioned in the text adopted by the European Parliament and does this correspond with the representatives reply?

2) Does the Commission consider FTA-negotiations to be a bilateral or multilateral channel and is it indeed using bilateral and multilateral channels, including FTA-negotiations, to stop Japanese whaling activities?

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0313&language=EN&ring=B8-2016-0855

NL

E-008127/2016

Antwoord van mevrouw Malmström

namens de Commissie

(9.1.2017)

De EU zet zich via nationale en internationale actie ten volle in voor het behoud van alle walvisachtigen. De EU zal walvisvangst door derde landen - ook partnerlanden waarmee zij over vrijhandelsovereenkomsten onderhandelt, zoals Japan - zowel op multilateraal als op bilateraal niveau blijven aanpakken. Naar aanleiding van de richtsnoeren die het Parlement in zijn resolutie van 25 oktober 2012 over de handelsbesprekingen tussen de EU en Japan[1] heeft opgenomen, wordt de afschaffing van de walvisjacht en de handel in walvisproducten in bredere discussies behandeld.

Op multilateraal niveau vormt de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) het meest passende kader om de Japanse walvisvangst aan te pakken. De EU heeft op de IWC66-bijeenkomst opnieuw haar blijvende steun uitgesproken voor het moratorium op de commerciële walvisvangst. De EU heeft ook een resolutie gesteund inzake het toezicht op walvisvangst met een wetenschappelijke vergunning.

Op bilateraal niveau heeft de EU zich in december 2015 aangesloten bij de demarche van Nieuw-Zeeland over het hervatten van de walvisvangst in de Zuidelijke IJszee, waarbij Japan werd opgeroepen om de procedures van de IWC na te leven.

De onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Japan zijn van bilaterale aard. De EU en Japan blijven werken aan een specifiek hoofdstuk van de vrijhandelsovereenkomst inzake handel en duurzame ontwikkeling, ter bevordering van de wederzijdse ondersteuning van handels- en milieubeleid en de inzet van beide partijen voor de bescherming van het milieu. In dit verband verwijst de Commissie het geachte Parlementslid naar haar antwoord op schriftelijke vraag E-004424/2016[2].

[1] P7_TA(2012)0398.

[2] http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/parliamentary-questions.html

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Questions on censure of article on Japanese whaling

Lees verder

Vragen aan de Raad over de bouw van 30.000 m2 extra kantoorruimte in Straatsburg

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer