Vragen over de massale doding van dassen in het Verenigd Koninkrijk


Indiendatum: jul. 2014

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de massale bestrijding van dassen de verspreiding van rundertuberculose niet kan stoppen [1]. Het massaal doden van dassen beïnvloedt het gedrag van overlevende dassen zelfs zo dat de verspreiding van rundertuberculose wordt bevorderd door de toenemende migratie van dassen [2]. Desondanks hebben het Ministerie van Landbouw van het Verenigd Koninkrijk en Natural England het voornemen om meer dan 12 000 dassen te doden. Wat is het oordeel van de Commissie hierover?

1. Welke stappen gaat de Commissie ondernemen tegen het Verenigd Koninkrijk om deze onnodige en inhumane ruimingen van dassen een halt toe te roepen, nu blijkt dat het massaal doden van dassen juist de verspreiding van rundertuberculose bevordert?

2. Is het zinloos doden van dieren niet strijdig met artikel 13 van het Verdrag van Lissabon dat stelt dat de Unie en de lidstaten ten volle rekening houden met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren als wezens met bewustzijn en gevoel?

3. Is de Commissie het met mij eens dat het beter is om de verspreiding van zoönoses zoals rundertuberculose tegen te gaan door de omvang van de rundveestapel te verkleinen?

[1] http://www.nature.com/nature/journal/v511/n7508/full/nature13529.html
[2] http://www.pnas.org/content/111/25/9193

Indiendatum: jul. 2014
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

NL

E-006041/2014

Antwoord namens de Commissie

(11.9.2014)

Rundertuberculose is een besmettelijke ziekte die kan worden overgedragen op dieren en mensen, en vormt daarom het voorwerp van verplichte uitroeiingsprogramma’s in alle lidstaten.

In sommige gebieden is rundertuberculose ook vastgesteld bij in het wild levende dieren, bijvoorbeeld dassen in het Verenigd Koninkrijk, die een rol kunnen spelen bij het voortbestaan van de ziekte in het milieu en de uitbreiding ervan tot rundveebeslagen.

Op EU-niveau zijn er geen voorschriften vastgesteld met betrekking tot de bestrijding van rundertuberculose bij in het wild levende dieren. Het is bijgevolg de taak van de lidstaten om hun strategie voor de uitroeiing van rundertuberculose aan te passen aan de specifieke epidemiologische situatie bij op hun grondgebied in het wild levende dieren. Gezien het ontbreken van specifieke EU-wetgeving kan de Commissie in dit verband geen maatregelen nemen.

Het doden van dieren in het kader van ziektebestrijding, zelfs in grote aantallen, vormt op zich geen inbreuk op artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de EU, op voorwaarde dat de handeling zo wordt uitgevoerd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, angst of lijden bespaard blijft.

In de huidige EU-wetgeving inzake rundertuberculose is een groot aantal ziektebestrijdingsmaatregelen vastgelegd die moeten worden toegepast binnen rundveebeslagen. Het verkleinen van de omvang van runderbeslagen maakt geen deel uit van deze maatregelen, aangezien de omvang van runderbeslagen niet als een belangrijke risicofactor wordt beschouwd.

Word lid

    Word lid Doneer