Vragen over dero­ga­tie­verzoek van de Nitraat­richtlijn voor de periode 2018-2021


Indiendatum: feb. 2018

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

Nederland onderhandelt momenteel met de Commissie over het derogatieverzoek van de Nitraatrichtlijn voor de periode 2018-2021. Tijdens de derogatieperiode 2014-2017 heeft Nederland echter niet voldaan aan de voorwaarden vanwege grootschalige en georganiseerde fraude.

Recent bleek dat het Nederlandse ministerie van landbouw massale fraude met varkensmest bijna twee jaar geheim heeft gehouden[1]. Daarnaast is op duizenden Nederlandse melkveebedrijven gefraudeerd met het Identificatie & Registratiesysteem doordat meerdere kalfjes aan één koe zijn toegeschreven, teneinde andere koeien te registeren als halve eenheid voor fosfaatreductie[2].

1) Hoe verzekert de Commissie dier- en volksgezondheid in geval van voedselvergiftiging of uitbraak van dierziekte, nu blijkt dat het Identificatie & Registratiesysteem ernstig is vervuilt en tracering van dieren onmogelijk is?

2) Is de Commissie het met mij eens dat Nederland door deze grootschalige en georganiseerde fraude met varkensmest en kalveren onmogelijk kan vaststellen dat in 2017 aan het door de EU vastgestelde fosfaatplafond heeft voldaan en dat een nieuwe derogatie van de Nitraatrichtlijn voor Nederland derhalve niet aan de orde is?

3) Kan de Commissie aangeven welke gevolgen de massale fraude in de Nederlandse landbouwsector heeft voor de al verstrekte landbouwsubsidies en de in de toekomst te verstrekken landbouwsubsidies?

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/16/ministerie-weet-al-sinds-2016-van-grootschalige-mestfraude-a1588552
[2] https://nos.nl/artikel/2215951-fraude-met-kalveren-veel-groter-2100-boerderijen-geblokkeerd.html

NL

E-000896/2018

Antwoord van de heer Vella

namens de Commissie

(9.4.2018)

1. De identificatie- en registratieregeling (I&R) voor runderen omvat de volgende elementen:
- dubbele oormerken met een individueel nummer voor elk dier;
- het bijhouden van een register op elk bedrijf;
- runderpaspoorten, verplicht voor de handel in de EU;
- een elektronische databank op nationaal niveau.

De fraude die de Nederlandse autoriteiten hebben ontdekt, geeft niet onmiddellijk aanleiding tot bezorgdheid over de gezondheid van dieren of mensen, aangezien de bewegingen van elk individueel dier volledig traceerbaar zijn, teneinde dierziekten en zoönose te bestrijden.

2. De Commissie beoordeelt derogatieverzoeken van de lidstaten op basis van bijlage III bij de nitraatrichtlijn[1], waarin is vastgelegd dat de hogere grenswaarden voor stikstof uit dierlijke mest geen afbreuk mogen doen aan het bereiken van de doelstellingen van de nitraatrichtlijn, en bovendien moeten die verzoeken op grond van objectieve agronomische en wetenschappelijke criteria gerechtvaardigd zijn. Bij de overweging van het derogatieverzoek van Nederland zorgt de Commissie ervoor dat de nodige maatregelen worden genomen om fraude aan te pakken en te vermijden en dat de doelstelling inzake de verbetering van de waterkwaliteit niet wordt ondermijnd.

3. Uit hoofde van het randvoorwaardenmechanisme is de toekenning van volledige steun in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) gekoppeld aan de naleving van bepaalde vereisten, zoals de I&R voor runderen en bepaalde elementen van de nitraatrichtlijn. Enkel landbouwers die GLB-steun krijgen, vallen onder het randvoorwaardenmechanisme. Indien bij een controle ter plaatse een discrepantie blijkt tussen het bedrijfsregister en de op het bedrijf aanwezige dieren, wordt een boete uit hoofde van het randvoorwaardenmechanisme opgelegd. In geval van opzettelijke niet-naleving kan de boete oplopen tot 100 % van de GLB-steun van de begunstigde. In extreme gevallen kan dit tevens gevolgen hebben voor toekomstige betalingen.

[1] Richtlijn 91/676/EEG van de Raad (PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1-8).

Interessant voor jou

Vragen over commerciële verkoop van eetbare producten van bedreigde noordse vinvissen

Lees verder

Mondelinge vraag over het integriteitsbeleid van de Europese Commissie

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer