Monde­linge vraag over het inte­gri­teits­beleid van de Europese Commissie


Indiendatum: mrt. 2018

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie

Artikel 128 van het Reglement

Dennis de Jong, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Anne-Marie Mineur, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie

Benedek Jávor, Nessa Childers, Monica Macovei, Bronis Rop?, Dominique Bilde, Kati Piri, Paul Tang, Agnes Jongerius, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Peter van Dalen, Josep-Maria Terricabras, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Louis-Joseph Manscour, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Laura Agea

Onlangs is in de media bericht over twee incidenten die vraagtekens plaatsen bij het integriteitsbeleid van de Commissie. Het eerste incident betreft de ontmoeting tussen vicevoorzitter Katainen en voormalig voorzitter van de Commissie Barroso op 25 oktober 2017, die tijdens de minizitting van 28 februari 2018 is besproken maar waarbij veel vragen onbeantwoord zijn gebleven met betrekking tot het beleid van de Commissie ten aanzien van het contact met de heer Barroso, gezien diens functie als niet-uitvoerend voorzitter van Goldman Sachs. Het tweede betreft de plotselinge benoeming van Martin Selmayr tot secretaris-generaal van de Commissie op 21 februari 2018.

1. Kan de Commissie details verstrekken over de precieze stappen die zijn gevolgd in de procedure voor de benoeming van de heer Selmayr tot secretaris-generaal van de Commissie, ook in het licht van de onrust die door het gebrek aan transparantie is ontstaan bij de personeelsbonden van de Commissie?

2. Hoe rijmt de Commissie het houden van informele ontmoetingen tussen een van haar vicevoorzitters en voormalig voorzitter van de Commissie Barroso met haar toezegging aan de Europese Ombudsman om de heer Barroso louter als belangenvertegenwoordiger te beschouwen, en met de belofte van de heer Barroso – waarop het advies van de ad-hoc ethische commissie van de Commissie is gebaseerd – om zich niet in te laten met lobbyactiviteiten voor Goldman Sachs?

Original text

Recently, the media reported on two incidents questioning the integrity policy of the Commission. The first concerns the meeting of Vice-President Katainen with former Commission President Barroso on 25 October 2017, which was discussed during the mini-session on 28 February 2018, leaving, however, many unanswered questions relating to the Commission’s policy as regards contact with Mr Barroso, in view of his position as non-executive chairman of Goldman Sachs. The second concerns the sudden appointment of Martin Selmayr as Secretary-General of the Commission, on 21 February 2018.

1. Can the Commission provide details concerning the precise steps followed in the appointment procedure of Mr Selmayr as Secretary-General of the Commission, including in the light of the unrest that the lack of transparency has created with the Commission’s staff associations?

2. How does the Commission reconcile the holding of informal meetings between one of its vice-presidents and former Commission President Barroso, with its commitment vis-à-vis the European Ombudsman to treat Mr Barroso purely as interest representative, and with Mr Barroso’s pledge – on which the opinion of the Commission’s ad hoc ethical committee was based – not to engage in any lobbying activities for Goldman Sachs?

Interessant voor jou

Vragen over derogatieverzoek van de Nitraatrichtlijn voor de periode 2018-2021

Lees verder

Verhoging van de quota voor de Noorse illegale walvisjacht

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer