Vragen over chemisch wapen als land­bouwgif


Indiendatum: okt. 2014

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Kan de Commissie een gefundeerde reactie geven op de Amerikaanse goedkeuring van het landbouwgif Enlist Duo, dat naast glyfosaat ook 'Agent Orange' bevat, wat tijdens de Vietnamoorlog werd ingezet om de jungle te ontbladeren en akkers te verwoesten?

1. Kan de Commissie uitsluiten dat dit op Agent Orange en glyfosaat gebaseerde landbouwgif wordt toegelaten voor gebruik in de EU?

2. ‘Agent Orange’ veroorzaakt ziekten als lymfeklierkanker, luchtwegkanker, ziekten van het immuunsysteem en aandoeningen aan het perifere zenuwstelsel . Kan de Commissie garanderen dat er geen producten op de Europese markt komen die in de Verenigde Staten met Enlist Duo landbouwgif zijn behandeld en die sporen van Agent Orange bevatten die niet in lijn zijn met EU-wetgeving?

3. Kan de EU het gif Enlist Duo of vergelijkbare middelen gebaseerd op ‘Agent Orange’ en glyfosaat en producten die hier sporen van bevatten, weigeren wanneer het vrijhandelsverdrag met Amerika (TTIP) van kracht wordt?

Indiendatum: okt. 2014
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

NL

E-008115/2014

Antwoord namens de Commissie

(3.12.2014)

Het herbicide Enlist Duo bevat voornamelijk de cholinevorm van 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur (2,4-D) en glyfosaat. 2,4-D is een van de meest gebruikte herbiciden in de wereld en wordt gebruikt in Noord-Amerika voor gewassen die genetisch gemodificeerd zijn om tegen 2,4-D en glyfosaat bestand te zijn. Enlist Duo bevat geen Agent Orange. Agent Orange was een mengsel van twee verschillende herbiciden, 2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur (2,4,5-T) en 2,4-D. Het gebruik van 2,4,5-T is zowel in Noord-Amerika als in de EU verboden.

De werkzame stoffen 2,4-D en glyfosaat worden vaak gebruikt als herbiciden en zijn werkzame stoffen in herbiciden die voor gebruik in de EU zijn goedgekeurd. Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009[1] regelt de communautaire procedure voor de beoordeling van werkzame stoffen. Merkproducten die goedgekeurde werkzame stoffen bevatten, mogen worden toegelaten op het niveau van de lidstaten, indien het product zelf en de residuen ervan geen onmiddellijk of uitgesteld schadelijk effect op de gezondheid van mens of dier of op het grondwater en geen onaanvaardbaar effect op het milieu, planten of plantaardige producten hebben.
Voedingsmiddelen die worden geïmporteerd uit derde landen, met inbegrip van de Verenigde Staten, moeten voldoen aan alle relevante EU-wetgeving, met inbegrip van die met betrekking tot voedselveiligheid en residuen.
De Commissie heeft meermaals duidelijk gemaakt dat niets in het TTIP, indien dit verdrag wordt gesloten, zal leiden tot een verlaging van de normen voor voedselveiligheid in de EU. Zulke kwesties zijn niet voor onderhandeling vatbaar in deze of enige andere procedure.

[1] Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad