Vragen over de reach-beperking op het gebruik van lood bij schieten en vissen in de openlucht


Indiendatum: 19 feb. 2024

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-000534/2024
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Jutta Paulus (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Malte Gallée (Verts/ALE), Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Maria Arena (S&D), Matjaž Nemec (S&D), Maria Noichl (S&D), Pierre Larrouturou (S&D), Anja Hazekamp (The Left), Róża Thun und Hohenstein (Renew)

Lood is zeer giftig en er is geen veilig blootstellingsniveau voor mensen; daarom mag het niet meer worden gebruikt in benzine, verf en leidingen. Elk jaar komt echter in de EU nog steeds 44 000 ton lood in het milieu terecht via de jacht, schietsport en visserij.

Vanwege het vastgestelde ongecontroleerde risico voor het milieu en de menselijke gezondheid van dit gebruik van lood heeft het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) in 2021 het bijlage XV-beperkingsverslag gepubliceerd, waarin een beperking wordt voorgesteld op het gebruik en de verkoop van zowel loodmunitie als visgewichten in de EU. De deskundigencomités van ECHA hebben vervolgens het bijlage XV-beperkingsverslag grondig geëvalueerd en in december 2022 hun adviezen uitgebracht, waarin de aanbevelingen van ECHA worden ondersteund.

Van de Commissie, onder leiding van haar directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, wordt nu verwacht dat zij een ontwerpwijziging van bijlage XVII bij de verordening inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach-verordening) uitbrengt op basis van de door ECHA verstrekte gegevens en aanbevelingen. Dit voorstel heeft echter herhaaldelijk vertraging opgelopen, waardoor de gezondheid van de Europese burgers en in het wild levende dieren risico loopt.

Is de Commissie voornemens haar voorstel inzake de beperking op het gebruik van lood bij schieten en vissen in de openlucht met spoed in te dienen?

Interessant voor jou

Vragen over aanvullende maatregelen voor de bescherming van bijzonder kwetsbare en blootgestelde habitats van specifieke diersoorten zoals de zwarte olm

Lees verder

Schriftelijke vraag over het niet waarborgen van de strikte bescherming van de muurhagedis in Nederland (Maastricht)

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer