Vragen over de nieuwe actieve gifstof Pydif­lu­me­tofen


Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord

aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

In een recente vergadering van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders werd onlangs de nieuwe actieve stof Pydiflumetofen geagendeerd.

Deze stof is extreem persistent, het duurt 8 540 dagen voordat de helft afgebroken is. Gezien het feit dat persistentie alleen in combinatie met bio-accumulatie wordt beoordeeld, is de kans aanwezig dat deze giftige stof goedgekeurd wordt onder de huidige toelatingscriteria van Verordening (EG) nr. 1107/2009.

Onderzoek van onder andere de EFSA (1) wijst uit dat gebruik van deze stof leidt tot een stijgende concentratie in de grond. Zelfs na 100 jaar zal de concentratie nog toenemen.

1 ) Deelt de Commissie de mening dat de kans aanzienlijk is dat nieuwe wetenschappelijke inzichten zullen uitwijzen dat deze stof nog veel giftiger is dan momenteel wordt aangenomen, en dat de persistentie ervan dan een groot probleem zal opleveren, aangezien de accumulatie ervan tot gevolg heeft dat het milieu al onherstelbaar vervuild is? Zo nee, waarom niet?

2 ) Deelt de Commissie de mening dat toelating van een dergelijke persistente actieve stof onverenigbaar is met het voorzorgsbeginsel? Zo nee, waarom niet?

3 ) Is de Commissie bereid om een voorstel voor niet-toelating van Pydiflumetofen voor te leggen aan het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders? Zo nee, waarom niet?