Vragen over de nieuwe actieve gifstof Pydif­lu­me­tofen


Indiendatum: dec. 2019

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord

aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

In een recente vergadering van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders werd onlangs de nieuwe actieve stof Pydiflumetofen geagendeerd.

Deze stof is extreem persistent, het duurt 8 540 dagen voordat de helft afgebroken is. Gezien het feit dat persistentie alleen in combinatie met bio-accumulatie wordt beoordeeld, is de kans aanwezig dat deze giftige stof goedgekeurd wordt onder de huidige toelatingscriteria van Verordening (EG) nr. 1107/2009.

Onderzoek van onder andere de EFSA (1) wijst uit dat gebruik van deze stof leidt tot een stijgende concentratie in de grond. Zelfs na 100 jaar zal de concentratie nog toenemen.

1 ) Deelt de Commissie de mening dat de kans aanzienlijk is dat nieuwe wetenschappelijke inzichten zullen uitwijzen dat deze stof nog veel giftiger is dan momenteel wordt aangenomen, en dat de persistentie ervan dan een groot probleem zal opleveren, aangezien de accumulatie ervan tot gevolg heeft dat het milieu al onherstelbaar vervuild is? Zo nee, waarom niet?

2 ) Deelt de Commissie de mening dat toelating van een dergelijke persistente actieve stof onverenigbaar is met het voorzorgsbeginsel? Zo nee, waarom niet?

3 ) Is de Commissie bereid om een voorstel voor niet-toelating van Pydiflumetofen voor te leggen aan het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 3 mrt. 2020

NL

E-004570/2019

Antwoord van mevrouw Kyriakides

namens de Europese Commissie

(3.3.2020)

Pydiflumetofen is een nieuwe schimmeldodende werkzame stof die nog niet in de EU op de markt is. In de conclusie van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid[1] wordt erop gewezen dat pydiflumetofen een zeer hoge persistentie in de bodem, een hoge persistentie in water/sediment en toxiciteit voor in het water levende organismen vertoont. Persistentie is op zichzelf geen uitsluitingscriterium voor goedkeuring, maar zou leiden tot niet-goedkeuring in combinatie met andere kenmerken, zoals bioaccumulatie en toxiciteit, of indien de stof zeer persistent en zeer bioaccumulerend is. Een stof die slechts een aantal van deze kenmerken vertoont, komt in aanmerking voor vervanging, d.w.z. zij wordt slechts goedgekeurd of verlengd voor een periode van ten hoogste zeven (in plaats van tien) jaar. Bovendien worden langetermijnrisico’s en mogelijke onaanvaardbare effecten op het milieu bij de besluitvorming over regelgeving altijd zorgvuldig in overweging genomen, zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 1107/2009[2].

De besprekingen in het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders over deze nieuwe werkzame stof zijn in oktober 2019 van start gegaan. Eventuele door de Commissie voorgestelde ontwerpmaatregelen zullen voldoen aan de in bovengenoemde verordening vastgestelde goedkeuringscriteria.

[1] https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2019.5821

[2] PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.

Interessant voor jou

Vragen over een EU-verbod op import van PMSG-hormoon van drachtige paarden

Lees verder

Vragen over een verplichte etikettering van voeding met de Nutri-Score: een kwestie van volksgezondheid

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer