Vragen over de negatieve maat­schap­pe­lijke en milieu-impact van MHP-bedrijven en de uitbreiding daarvan


Indiendatum: jul. 2018

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp

Het directoraat-generaal Gezondheid en voedselveiligheid van de Commissie (DG SANTE) heeft in maart 2018 in Oekraïne een audit uitgevoerd naar „vlees van pluimvee en aanverwante producten” (referentienummer 2018-6453). DG SANTE verstrekt geen informatie online, maar het Oekraïense bedrijf Myronivsky Hliboproduct (MHP) verklaart op zijn website dat de Europese Commissie heeft bevestigd dat MHP-producten aan de hoogste internationale normen voldoen.

In Oekraïne is een controverse rond MHP ontstaan omdat het bedrijf omvangrijke overheidssubsidie en leningen van meer dan 500 miljoen EUR heeft ontvangen van publieke Europese banken, waaronder de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling(1). Onafhankelijke media en rapporten van middenveldorganisaties suggereren dat de maatschappelijke en milieu-impact van MHP geenszins aan de Oekraïense en EU-normen voldoet(2)(3)(4)(5).

1. Hoe luiden de bevindingen van het bezoek van DG SANTE aan het pluimveebedrijf LLC Vinnitsia, PrJSC, het pluimveebedrijf Myronivska, en het vleesverwerkingsbedrijf Lehko Myronivsky in maart 2018, en wanneer zullen zij publiek worden gemaakt?

2. Geeft de negatieve maatschappelijke en milieu-impact van de MHP-bedrijven en de uitbreiding daarvan zoals gerapporteerd door de media en ngo's aanleiding om de invoer van door MHP geproduceerd vlees van pluimvee en aanverwante producten op te schorten?

(1) https://bankwatch.org/project/... width="20">(2) https://www.theguardian.com/en... width="20">(3) https://bankwatch.org/wp-conte... width="20">(4) https://www.mo.be/reportage/wi... width="20">(5) https://www.taz.de/Archiv-Suche/!5344180&s=Bernhard%2BClasen

Indiendatum: jul. 2018
Antwoorddatum: 11 sep. 2018

NL

E-003786/2018

Antwoord van de heer Andriukaitis

namens de Europese Commissie

(11.9.2018)

1. Het verslag van de audit in Oekraïne is te vinden op de website van de Commissie[1]. Doel van de audits van de Commissie is te beoordelen of de bevoegde autoriteiten in staat zijn voor controle en toezicht te zorgen en de nodige garanties kunnen geven dat uitgevoerde producten aan de EU-normen voldoen. Bij bezoeken aan bedrijven wordt beoordeeld of het controlesysteem van de autoriteiten functioneert en niet of afzonderlijke inrichtingen aan de voorwaarden voldoen. De auditverslagen bevatten geen beoordeling van afzonderlijke inrichtingen en de Commissie kan geen commentaar leveren op verklaringen van bedrijven over hun naleving van de voorwaarden.

2. De invoer van vlees van pluimvee in de EU valt met name onder Verordening (EG) nr. 854/2004[2]. Producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie, kunnen doorgaans slechts worden ingevoerd uit inrichtingen die voorkomen op lijsten die overeenkomstig die verordening worden opgesteld en bijgehouden. Inrichtingen worden op die lijst opgenomen, als de bevoegde autoriteit van het derde land van oorsprong garandeert dat de inrichting voldoet aan de desbetreffende EU-hygiënevoorschriften voor levensmiddelen[3]. Deze wetgeving biedt bijgevolg geen rechtsgrond om de invoer uit op die lijst voorkomende inrichtingen te staken op basis van zogezegd negatieve sociale of milieueffecten.

[1] http://ec.europa.eu/food/audits_analysis/index_en.htm

[2] Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 206).

[3] Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55).

Interessant voor jou

Vragen over de bevestiging van milieurisico's kunstgras door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Lees verder

Vragen over de verstrekking van middelen in het kader van het hervormde GLB om landbouwers te helpen die willen overschakelen van dierlijke productie naar andere activiteiten

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer