Vragen over de beves­tiging van mili­eu­risico's kunstgras door het Rijks­in­stituut voor Volks­ge­zondheid en Milieu


Indiendatum: jul. 2018

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL), Bart Staes (Greens/EFA)

In antwoord op schriftelijke vraag E-006406/2017 antwoordde de Commissie op 8 december 2017: “De diensten van de Commissie analyseren momenteel de door de lidstaten (inclusief Nederland) in hun tweede stroomgebiedsbeheerplan verstrekte informatie en zullen op basis van hun beoordeling waar nodig actie ondernemen.”

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde op 3 juli 2018:

"Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan schadelijk zijn voor het milieu in de directe omgeving van de velden. Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terecht komen in de grond om de velden heen (de bermgrond) en in de bagger in sloten. Dat is slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast." [1]

1) Welke acties gaat de Commissie naar aanleiding van deze informatie nemen, nu de milieurisco´s van kunstgras met rubbergranulaat bevestigd zijn door het RIVM?

2) Deelt de Commissie de mening dat het aanleggen van sportvelden met echt gras veel effectiever is dan het nemen van allerlei mitigerende maatregelen om de schadelijke effecten van kunstgras met rubbergranulaat te beperken?

3) Welke acties gaat de Commissie ondernemen om te voorkomen dat nieuwe kunstgrasvelden met rubbergranulaat worden aangelegd en om de bestaande velden te vervangen door echt gras?

[1] https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2018/Rubbergranulaat_op_kunstgrasvelden_milieubelastend

NL

E-003706/2018

Antwoord van mevrouw Bieńkowska

namens de Europese Commissie

(21.9.2018)

In het door de geachte Parlementsleden genoemde onderzoek wordt melding gemaakt van verhoogde concentraties van bepaalde gevaarlijke stoffen in de bermen rond de kunstgrasvelden en in het drainagewater van sommige ervan, die de Nederlandse referentiewaarden overschrijden. De auteurs van het onderzoek concluderen dat dit effecten kan hebben op het ecosysteem en op de biodiversiteit. Zij concluderen tevens dat het slootwater en het grondwater in de natuurlijke ondergrond niet met korrels verontreinigd zijn, dat het water geschikt is om moestuinen te besproeien en dat zowel kinderen als huisdieren of rundvee die bermgrond binnenkrijgen, geen risico lopen.

Als follow-up van recente en lopende beoordelingen van de risico's van rubbergranulaat voor de volksgezondheid door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)[1] en de Nederlandse autoriteiten[2], met nadruk op PAK's[3], heeft de Commissie het ECHA verzocht verder na te gaan welke gezondheidsrisico's gepaard gaan met de aanwezigheid van andere gevaarlijke stoffen[4]. Op basis van dit verslag, dat in 2019 wordt verwacht, en andere relevante studies[5] zal de Commissie nagaan of een milieurisicobeoordeling van instrooimateriaal moet worden verricht. Tot dan is het voorbarig om vooruit te lopen op eventuele maatregelen om potentiële milieurisico’s van rubbergranulaat als instrooimateriaal aan te pakken of om een standpunt in te nemen met betrekking tot alternatieve instrooimaterialen.

In het laatste kwartaal van 2018 zullen de ECHA-comités van start gaan met de beoordeling van een beperkingsdossier[6] uit hoofde van REACH voor instrooimateriaal uit kunststof en rubber, dat door de Nederlandse autoriteiten is opgesteld en in juli 2018 is ingediend.

[1] An Evaluation of the Possible Health Risks of Recycled Rubber Granules Used as Infill in Synthetic Turf Sports Fields. 28 februari 2017. https://echa.europa.eu/documents/10162/13563/annex-xv_report_rubber_granules_en.pdf/dbcb4ee6-1c65-af35-7a18-f6ac1ac29fe4

[2] Evaluation of health risks of playing sports on synthetic turf pitches with rubber granulate. Verslag

2017-0017 van het RIVM. https://rivm.openrepository.com/rivm/bitstream/10029/620805/1/2017-0017.pdf

[3] Polycyclische aromatische koolwaterstoffen.

[4] https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/request_echa_cooperate_with_the_nl_and_rubber_granules_en.pdf/df803191-d222-0bb5-a838-7a936454f5b9

[5] Zoals het door het geachte Parlementslid genoemde verslag.

[6] https://echa.europa.eu/documen... (verslag); https://echa.europa.eu/documen... (bijlage).

Interessant voor jou

Vragen over de milieueffectreportage van Lelystad Airport

Lees verder

Vragen over de negatieve maatschappelijke en milieu-impact van MHP-bedrijven en de uitbreiding daarvan

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer