Vragen over de klopjacht op grijze eekhoorns


Indiendatum: jan. 2015

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

De Britse Forestry Commission wil tienduizenden grijze eekhoorns doden, omdat ze rode eekhoorns zouden verdringen [1]. Hierbij wil ze grondbezitters die EU-subsidies voor natuurbeheer ontvangen, verplichten grijze eekhoorns te bestrijden [2]. Het doden van grijze eekhoorns gebeurt meestal met niet-selectieve middelen en biedt geen duurzame oplossing. Grootschalige dodingsacties hebben nauwelijks effect op populaties van zowel de rode als grijze eekhoorn [3].

De Partij voor de Dieren vindt het onacceptabel dat de Britse overheid Europees gemeenschapsgeld wil misbruiken voor een wrede en ecologisch zinloze klopjacht op eekhoorns. Kan de Commissie aangeven in hoeverre zij de mening deelt dat dit onverenigbaar is met artikel 13 VWEU, dat dieren als "wezens met bewustzijn en gevoel” bestempelt?

1. Hoe past deze dieronvriendelijke dodingsactie binnen de richtlijnen voor Europese landbouwsubsidies, die onder meer bevordering van dierenwelzijn tot doel hebben?

2. Is de Commissie bereid het England Rural Development Programme af te keuren, wanneer het verplicht bestrijden van grijze eekhoorns daarin als voorwaarde is opgenomen?

3. Is de Commissie bereid Groot-Brittanie te wijzen op effectieve, preventieve maatregelen om de rode eekhoorns te helpen, zoals aanpassing van boombeplanting (fijnspar, lariks, Douglasspar [3]) of invoering van een positieflijst, die het houden van uitheemse eekhoorns verbiedt?

[1] http://www.telegraph.co.uk/news/earth/wildlife/11301638/Millions-of-pounds-of-public-money-to-pay-for-grey-squirrel-cull.html
[2] http://www.forestry.gov.uk/pdf/Grey-squirrels-policy-and-action-plan.pdf/$FILE/Grey-squirrels-policy-and-action-plan.pdf
[3] http://www.onekind.org/uploads/publications/0811_grey_squirrel_populations.pdf

NL

E-000713/2015

Antwoord van de heer Vella

namens de Commissie

(25.3.2015)

Grijze eekhoorns veroorzaken het uitsterven van rode eekhoorns door wederzijdse uitsluiting en door overdraging van het poxvirus. Bovendien brengen zij ernstige schade toe aan bomen doordat zij die van schors strippen.

Met de nieuwe verordening inzake invasieve uitheemse soorten[1], die op 1 januari 2015 in werking is getreden, wordt beoogd inheemse biodiversiteit en ecosysteemdiensten te beschermen en de gevolgen voor de volksgezondheid of economie die deze soorten kunnen hebben, te minimaliseren en beperken.

Deze verordening voorziet in drie soorten interventies: preventie, vroege detectie en snelle uitroeiing en beheer. De kern van de verordening zal de vaststelling zijn van een lijst met voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. De lidstaten dienen maatregelen te nemen op grond van deze lijst.

Indien de grijze eekhoorn in de lijst wordt opgenomen, zal het Verenigd Koninkrijk de soort moeten beheersen door passende maatregelen te nemen die onder zijn bevoegdheid vallen. De verordening vereist eveneens dat de lidstaten de betroffen dieren vermijdbare pijn, stress of lijden besparen, zonder dat dit ten koste gaat van de doeltreffendheid van de beheersmaatregelen.

De Commissie is derhalve van oordeel dat steun in het kader van programma’s voor plattelandsontwikkeling van het Verenigd Koninkrijk kan bijdragen aan de beheersing van de grijze eekhoorns dankzij de financiering van bepaalde submaatregelen voor bosbouw. In ieder geval worden de acties van de begunstigden in dit verband uitsluitend op vrijwillige basis uitgevoerd.

[1] Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (PB L 317 van 4.11.2014, blz. 35).

Word lid

    Word lid Doneer