Vragen over de iden­ti­fi­catie van illegale migranten en naleving van de EU-wetgeving en het Handvest van de grond­rechten


Indiendatum: nov. 2014

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Barbara Spinelli (GUE/NGL), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Sabine Lösing (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Georgios Katrougkalos (GUE/NGL), Helmut Scholz (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Tania González Peñas (GUE/NGL), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Pablo Echenique (GUE/NGL), Pablo Iglesias (GUE/NGL), Fabio De Masi (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Curzio Maltese (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Ángela Vallina (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Laura Ferrara (EFDD), Elly Schlein (S&D) en Kashetu Kyenge (S&D)

Een onlangs uitgegaan rondschrijven van het Italiaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken en bijlage II daarbij bepalen dat de politie, wanneer illegale migranten weigeren zich te identificeren een misdaad begaan, 'foto's moeten maken en vingerafdrukken van de personen in kwestie moeten afnemen, indien noodzakelijk onder dwang'.

Na het uitgaan van deze instructies zijn in de Italiaanse media foto's en videobeelden verschenen van migranten met kneuzingen en verwondingen, en verhalen van migranten die verklaren geslagen, bedreigd en afgezonderd te zijn omdat zij weigerden zich aan de instructies in kwestie te houden.

Is dit rondschrijven in de ogen van de Commissie in overeenstemming met de normen van noodzakelijkheid en evenredigheid zoals bedoeld in het Handvest van de grondrechten en het daarin opgenomen recht op waardigheid (artikel 1)?

1. Dienen de Italiaanse autoriteiten eraan te worden herinnerd dat:
- krachtens artikel 8 van Richtlijn 2008/115/EG dwangmaatregelen 'een laatste redmiddel' en 'proportioneel' zijn, en 'binnen redelijke grenzen' blijven; en dat
- krachtens artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2725/2000 het verzamelen van vingerafdrukken plaatsvindt met inachtneming van de garanties die verankerd zijn in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en het VN-verdrag inzake de rechten van het kind?

2. Zal de Commissie inbreukprocedures starten en Italië in ieder geval verzoeken het rondschrijven op zo kort mogelijke termijn te wijzigen en onmiddellijk een eind te maken aan elke stelselmatige schending van de rechten van migranten door de Italiaanse staat?

Original text:

According to Annex II to a circular distributed by the Italian Ministry of the Interior in late September 2014, irregular migrants who refuse to be identified are committing a crime, and police forces should ‘obtain pictures and fingerprints even with the use of force, if necessary’.

Following the issuing of these instructions, the Italian media have circulated photographs and videos of migrants’ bruised and wounded bodies and published their statements that they have been beaten, threatened and segregated because of their refusal to comply with the circular.

In the Commission’s view, does this Italian circular comply with the standards of necessity and proportionality laid down in the EU Charter of Fundamental Rights and the right to dignity enshrined therein (Article 1)?

1. Should the Italian authorities be reminded that:
- under Article 8 of Directive 2008/115/EC, coercive measures must be used ‘as a last resort’, be proportionate and ‘not exceed reasonable force’; and that
- under Article 8 of Council Regulation (EC) No 2725/2000, the collection of fingerprints must be carried out in accordance with the safeguards laid down in the European Convention on Human Rights and the UN Convention on the Rights of the Child?

2. Will the Commission initiate infringement proceedings and, in any case, invite Italy to modify the circular — or any other systemic violation promoted by the Italian state towards migrants — as a matter of urgency?

NL

E-009801/2014

Antwoord van de heer Avramopoulos namens de Commissie

(31.3.2015)

De reden waarom het noodzakelijk is vingerafdrukken te nemen van migranten die een aanvraag voor internationale bescherming indienen, of die zijn betrapt terwijl zij illegaal de buitengrenzen overschrijden, is dat de identiteit en de wettelijke status van de migrant alsmede de toepasselijke regels moeten worden vastgesteld. Zo kan worden gewaarborgd dat het beginsel van non-refoulement en de bescherming die de asielwetgeving van de EU biedt, worden toegepast.

Als het om onregelmatige migranten gaat, is informatie betreffende hun identiteit voor de lidstaten nodig om de terugkeerprocedure toe te passen in overeenstemming met het beginsel van non-refoulement en te voorkomen dat de dwangmaatregelen moeten worden toegepast waarin de terugkeerrichtlijn voorziet.

Bij het nemen van vingerafdrukken bij migranten en het verwerken van de gegevens moet Verordening (EU) nr. 603/2013 in acht worden genomen. Die verordening bepaalt dat het Handvest van de grondrechten moet worden nageleefd, en met name de beginselen van menselijke waardigheid, lichamelijke integriteit en de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de artikelen 1 en 8.

De Commissie is zich ervan bewust dat sommige lidstaten problemen ondervinden bij het verkrijgen van de vingerafdrukken van alle onregelmatige migranten en asielzoekers. Zij verbindt zich ertoe deze lidstaten te helpen passende oplossingen te vinden om te waarborgen dat het gemeenschappelijk Europees asielstelsel overal in de EU consistent wordt toegepast. De Commissie bespreekt deze kwestie met de lidstaten om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen. De Commissie zal tevens dit jaar een nieuwe “Europese migratieagenda” presenteren, waarin onder meer een alomvattende aanpak van de asielproblematiek zal worden voorgesteld.

De Commissie is niet bekend met bijlagen bij het rondschrijven van 25 september 2014, maar zij zal de Italiaanse autoriteiten om nadere uitleg vragen over deze kwestie.

Word lid

    Word lid Doneer