Vragen over jacht­honden uitge­sloten van Spaanse dieren­wel­zijnswet


Indiendatum: 1 feb. 2022

Vraag met voorrang met verzoek om schriftelijk antwoord P-000614/2022

aan de Commissie

Artikel 138 van het Reglement

Anja Hazekamp (The Left)

Elk jaar worden in Spanje ongeveer 50 000 honden achtergelaten of gedood wanneer zij niet langer als “nuttig” worden beschouwd voor de jacht. Momenteel bespreekt de Spaanse regering een wetsontwerp inzake dierenwelzijn, waarin wordt gepleit voor een registratiesysteem voor honden om het aantal gedumpte dieren te verminderen. De jachtlobby heeft het ministerie onder druk gezet om honden die voor de jacht worden gebruikt van deze wet uit te sluiten. Het Europees Parlement beveelt echter aan om alle honden te registreren. Wat zal de Commissie doen om Spanje aan te sporen om alle honden op te nemen in de Spaanse dierenwelzijnswet?

In zijn resolutie geeft het Parlement tevens uitdrukking aan de bezorgdheid van de EU-burgers over de afgrijselijke behandeling van jachthonden. Erkent de Commissie dat galgo’s niet minder voelen dan andere honden, en dat de manier waarop zij worden behandeld ver onder de dierenwelzijnsnormen van de EU ligt?

Het massaal doorfokken van honden die voor de jacht worden gebruikt is een internationaal probleem, en veel organisaties zetten zich in voor de adoptie van achtergelaten Spaanse honden in andere EU-landen. Verzamelt de Commissie, aangezien adopties onder “handel” vallen, gegevens over het aantal adopties van huisdieren uit Spanje in andere EU-landen, teneinde inzicht te krijgen in de grensoverschrijdende gevolgen van de slechte behandeling van honden in Spanje?

Original text

Every year, around 50,0000 dogs are abandoned or killed in Spain, when they are no longer deemed ‘useful’ for hunting. Currently, the Spanish Government is discussing a draft animal welfare bill, which calls for a registration system of dogs to decrease the number of dumped animals. The hunting lobby has pressured the Ministry into excluding dogs used for hunting purposes from this bill. Registering all dogs follows the recommendations adopted by the European Parliament [1]. What will the Commission do to urge Spain to include all dogs in the Spanish animal welfare bill?

The Resolution also voices EU citizens’ concerns regarding the horrible treatment of hunting dogs. Does the Commission recognise that galgos are no less sentient than other dogs, and that their treatment is far below the animal welfare standards of the EU?

The massive overbreeding of dogs used for hunting creates an international problem, with many organisations working to facilitate adoptions of abandoned Spanish dogs in other EU-countries. As adoptions fall under ‘trade’, does the Commission collect data of the number of pet adoptions from Spain to other EU-countries, in order to gain insight in the cross-border effects of the poor treatment of dogs in Spain?

[1] ResolutionP9_TA(2020)0035

Indiendatum: 1 feb. 2022
Antwoorddatum: 8 mrt. 2022

NL

E-000614/2022

Antwoord van mevrouw Kyriakides

namens de Europese Commissie

(8.3.2022)

De bestaande EU-wetgeving inzake dierenwelzijn kent regels voor het welzijn van honden in beperkte situaties, met name tijdens vervoer in verband met een commerciële activiteit[1]. De overige aspecten van het welzijn van honden vallen onder de nationale wetgeving van de lidstaten.

Zendingen honden die tussen EU-lidstaten worden vervoerd, moeten vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat en de verplaatsing moet via het Traces-systeem worden gemeld[2]. Dit systeem verzamelt echter geen gegevens over niet-commerciële verplaatsingen van honden met hun eigenaar, noch over het doel van de verplaatsingen (adoptie of een ander doel).

[1] Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97, PB L 3 van 5.1.2005, blz. 1.

[2] https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en

Interessant voor jou

Vragen over de kap van het Limburgse Sterrebos en het daarmee verstoren van strikt beschermde diersoorten

Lees verder

Vragen over hulp aan achtergebleven dieren in Oekraïne

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer